.

Page  of 2 Page(s)
ตำแหน่งงาน คุณสมบัติ จำนวน
Assistant Vice President Human Resource Management

1.  วุฒิปริญญาตรี - โท  สาขาบริหารทรัพยากรมนุยษ์, บริหารธุรกิจ, สังคมศาสตร์, จิตวิทยา หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2.  หญิง / ชาย   อายุ  35  ปีขึ้นไป

3.  มีความเป็นผู้นำ  สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

4.  มีความสามารถในการวางแผนบริหารจัดการองค์กร, การประสานงาน, การสั่งการ และการควบคุมงานได้อย่างเป็นระบบ

5.  สามาถพูด  อ่าน  เขียน  ภาษาอังกฤษได้ดี

6.  มีประสบการณ์ในสายงานบริหารทรัพยากรบุคคลอย่างน้อย 10 ปีขึ้นไป

2
Sale Manager

1.  เพศ ชาย / หญิง

2.  วุฒิ ปริญญาตรีสาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

3.  มีประสบการณ์ด้านการขาย Consumer Product อย่างน้อย 5 ปี

5
Marketing Office

1.  เพศชาย หรือ หญิง     อายุ 20 ปีขึ้นไป

2.  วุฒิปริญญาตรี    สาขาการตลาด,การจัดการ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

3.  สามารถใช้โปรแกรม MS word,Excel,Internet ได้

4.  สามารถพูด/อ่าน/เขียน ภาษาอังกฤษได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5.  มีความอดทนและกระตือรือร้นในการทำงาน

6.  มีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

20
Merchandiser

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.  หญิง / ชาย  อายุ  21 - 40 ปี

2.  วุฒิปริญญาตรี  สาขาที่เกี่ยวข้อง

3.  มีมนุษย์สัมพันธ์  มีไหวพริบดี  และมีความคิดริเริ่ม  สร้างสรรค์

4.  มีความเข้าใจในแบรนด์

5.  มีความรับผิดชอบ  และความอดทน

6.  สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

7.  สนใจงาน Online  Business

8.  ใช้งานโปรแกรม MS Words, MS Excel, MS Powerpoint / Graphic programs : Photoshop, Illustrator

หน้าที่งาน

1.  หน้าที่วิเคราะห์แทรนด์สินค้าใหม่ๆ ที่น่าสนใจเพื่อนำมาขายในธุรกิจช้อปปิ้งออนไลน์

2.  ประสานงานติดต่อบุคคลภายนอก อาทิ Spplier, Warehouse, ขนส่ง รวมถึงนำเสนอความหลากหลาย ของสินค้า และการแบ่งสิค้าตามหมาดหมู่

3.  วิเคราะห์ ธุรกิจ ช้อปปิ้งออนไลน์ ในแง่ของการแบ่งประเภทสินค้าที่หลากหลาย และเงื่อนไขราคาเพื่อบรรลุเป้าหมาย ที่ดีที่สุด

4.  มีความสามารถในการเจรจาต่อรองราคา และสร้าง ความสัมพันธ์ที่ดี Supplier

5.  วางแผนบริหารการจัดซื้อ จัดหาสินค้า เพื่อให้เกิดความเหมาะสมกับปริมาณที่ต้องการในแต่ละครั้ง

10
เจ้าหน้าที่บัญชี / การเงิน

1.  เพศ หญิง อายุ 20 - 30 ปี

2.  วุฒิปริญญาตรี  สาขาบัญชี / การเงิน

3.  สามารถใช้โปรแกรม MS word,Excel,Internet ได้

4.  มีความอดทนและกระตือรือร้นในการทำงาน

5.  มีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

5
พนักงานขายประจำห้างสรรพสินค้า

คุณสมบัติ

1. เพศหญิง / ชาย วุฒิ ม.3 - ปริญญาตรี

2. บุคลิกดี มีมนุษย์สัมพันธ์ดี และรักการบริการ

3. สามารถทำงานตามเวลาห้างสรรพสินค้า

4. มีประสบการณ์ด้านการขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สถานที่ทำงาน : ห้างสรรพสินค้าใกล้บ้าน

500
นักวิจัยตลาด (Researcher)

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.  เพศหญิง  อายุไม่เกิน  30  ปี

2.  วุฒิปริญญาตรี - โท     สาขาการตลาด  บริหารธุรกิจ  สถิติ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3.  มีความสามารถด้านการวิจัยและมีประสบการณ์ด้านงานตลาดหรืองานที่เกี่ยวข้อง หากมีตัวอย่างผลงานการวิจัยด้านการตลาดมา Present ด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ

4.  สามารถใช้คอมพิวเตอร์ SPSS และ MS Office ได้ดี

5.  สามารถจัดทำ Presentation ในรูปแบบต่างๆ เช่น Powerpoint หรือรายงานได้ดี

6.  ทำงานภายใต้ความกดดัน และระยะเวลาที่กำหนดได้

รายละเอียดงาน

1.  พัฒนาข้อมูลการตลาด วิเคราะห์สถานการณ์การตลาด พฤติกรรมของกลุ่มลูกค้า โดยดำเนินการวิจัย และจัดทำรายงานเพื่อใช้ในการบริหารงานการตลาดและการวางแผนธุรกิจ

2.  สนับสนุนให้เกิดการพัฒนาประสิทธิภาพในงานขายและงานการตลาดของบริษัท

5
ผู้จัดการแผนกบัญชี

1.  เพศ ชาย / หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี ขึ้นไป

2.  วุฒิ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน

3.  มีประสบการณ์ในงานด้านบัญชี 5 ปี ในการบริหารงานด้านบัญชี

4.  มีความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานการบัญชี

5.  สามารถปิดงบการเงินรวม (Consilidated Subsidiaries)

5
Assistant Brand Manager Job Description • Assist to develop marketing strategies, plan, and feasibility study • Initiate promotion campaign, execute, coordinate with sales team and other concern departments • Initial the annual budget planning, monitoring, and evaluating to align with business policies • Develop the brand campaign to increase brand awareness in condition of cost control within budget and measurable result • Analysis the emerging trends in preference patterns, colors, materials, and behaviors • Increasing new prospects by developing new products and re-new existing products • Managing the merchandise assortment plans and visual merchandise to support marketing objectives • Routinely analyze competitors in term of researching campaigns, blogs, websites, magazines, etc. • Supervise product selection and stock management Qualification • Bachelor degree or higher, major in Marketing or related fields • Age 30 years or above • Male or Female • Work well under pressure • Highly initiative personality 5
แคชเชียร์ (ประจำโชว์รูม)

1.  วุฒิปวส-ปริญญาตรี   สาขาการบัญชี, การจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2.  หญิง / ชาย     อายุ  22-35  ปี

3.  มีความละเอียดรอบคอบในการทำงาน

4.  สามารถทำงานตามเวลาของห้างสรรพสินค้าได้

5.  สถานที่ทำงานพิจารณาให้ในจุดที่ใกล้บ้านทั้งกรุงเทพฯ และต่างจังหวัด

80
หัวหน้าเขตการขาย (SP)

1.  วุฒิ ปวช. - ปริญญาตรี   สาขาการตลาด, การขาย, การบริหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง

2.  มีมนุษยสัมพันธ์ อัธายศัยดี  และมีความคล่องตัวในการทำงาน

3.  ชอบงานด้านการขายและการบริหาร

4.  ถ้ามีประสบการณ์ในสายงานขาย และสามารถออกต่างจังหวัดได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

20
Digital Marketing

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.  หญิง / ชาย  อายุ  21 - 40 ปี

2.  ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่  โดยจบการศึกษาระดับปริญญาตรี  ในสาขาที่เกี่ยวข้องกับตำแหน่งงานที่เปิดรับสมัคร

3.  มีมนุษย์สัมพันธ์  มีไหวพริบดี  และมีความคิดริเริ่ม  สร้างสรรค์

4.  มีความเข้าใจในแบรนด์

5.  มีความรับผิดชอบ  และความอดทน

6.  สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

7.  สนใจงาน Online Business

8.  ใช้งานโปรแกรม MS Words, MS Excel, MS Power Point / Graphic Programs : Photoshop, Illustrator

หน้าที่งาน

1.  ความรับผิดชอบเกี่ยวกับการคิดวิเคราะห์ แยกแยะ กลุ่มเป้าหมาย และลักษณะของแต่ละ partner ได้เป็นอย่างดี

2.  ความรับผิดชอบสำหรับการพัฒนา และการดำเนินการของกลยุทธ์การตลาดดิจิตอล

3.  คิดและทำกิจกรรมส่งเสริมการขายในช่องทางออนไลน์

4.  หาช่องทางใหม่ ๆ เพื่อส่งเสริมกาต่อภาพลักษณ์สินค้า และสร้างยอดขายให้กับสินค้าที่ได้รับมอบหมาย

5.  ดูแลกลยุทธ์การตลาดสำหรับ Social Network ต่าง ๆ

6.  ประเมินการวิจัยลูกค้าสภาวะตลาด และข้อมูลของคู่แข่ง

7.  ตรวจสอบเทคโนโลยีใหม่ที่ up-to-date ในการพัฒนาของการตลาดดิจิตอลทั้งหมด

5
Web Graphic Designer

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.  หญิง / ชาย  อายุ  21 - 40 ปี

2.  วุฒิปริญญาตรี  สาขาที่เกี่ยวข้อง

3.  มีมนุษย์สัมพันธ์  มีไหวพริบดี  และมีความคิดริเริ่ม  สร้างสรรค์

4.  มีความเข้าใจในแบรนด์

5.  มีความรับผิดชอบ  และความอดทน

6.  สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

7.  สนใจงาน Online  Business

8.  ใช้งานโปรแกรม MS Words, MS Excel, MS Powerpoint / Graphic programs : Photoshop, Illustrator

หน้าที่งาน

1.  ดูแลภาพรวมในแง่การออกแบบ Web Site หรือการ Re-Design Website ทั้งหมดของบริษัทฯ

2.  ออกแบบ และจัดทำงานกราฟฟิคต่างๆ ดังต่อไปนี้

  • Website
  • Corporate Logo
  • Template และ Branner โฆษณา  ขนาดต่างๆ
  • กราฟฟิคสำหรับ Electronic Direct Mail (EDM)
  • งานกราฟฟิคอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายเพิ่มเติม เช่น Sale Kit  หรือ Ads ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับ Online Business

3.  ปรับปรุง แก้ไข รูปแบบ Website ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด

4.  ประสานงานกับภายใน และภายนอก ในงานที่รับผิดชอบ หรือได้รับมอบหมาย

5.  ศึกษางานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องเพิ่มเติม เพื่อนำมาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับงาน

3
Administrator

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.  หญิง / ชาย  อายุ  21 - 40 ปี

2.  วุฒิปริญญาตรี  สาขาที่เกี่ยวข้อง

3.  มีมนุษย์สัมพันธ์  มีไหวพริบดี  และมีความคิดริเริ่ม  สร้างสรรค์

4.  มีความเข้าใจในแบรนด์

5.  มีความรับผิดชอบ  และความอดทน

6.  สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

7.  สนใจงาน Online  Business

8.  ใช้งานโปรแกรม MS Words, MS Excel, MS Powerpoint / Graphic programs : Photoshop, Illustrator

หน้าที่งาน

1.  ดูแลงานด้านเอกสารต่างๆ ในหน่วยงาน

2.  ติดต่อประสานงานกับแต่ละฝ่ายเพื่อจัดทำรายงานต่างๆ

3.  Update Content ใน Website

2
Web Programmer

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.  หญิง / ชาย  อายุ  21 - 40 ปี

2.  วุฒิปริญญาตรี  สาขาที่เกี่ยวข้อง

3.  มีมนุษย์สัมพันธ์  มีไหวพริบดี  และมีความคิดริเริ่ม  สร้างสรรค์

4.  มีความเข้าใจในแบรนด์

5.  มีความรับผิดชอบ  และความอดทน

6.  สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

7.  สนใจงาน Online  Business

8.  ใช้งานโปรแกรม MS Words, MS Excel, MS Powerpoint / Graphic programs : Photoshop, Illustrator

หน้าที่งาน

1.  มีความรู้  ความเข้าใจระบบเว็บ E-commerce เป็นอย่างดี

2.  สามารถเขียน Wep Application โดยใช้ภาษา PHP หรือ ASP.NET

3.  ออกแบบ และจัดการระบบ Database ได้เป็นอย่างดี

4.  มีทักษะในการใช้ HTML, XML, JAVA Script, CSS

5.  หากมีประสบการณ์การทำระบบ CMS เช่น Drupal, Joomla, Word Press ฯลฯ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5
Marketing Manager Job Description • Writing and editing copy for all marketing communications materials including emails, internal and external newsletters, blog posts, online media, press releases, advertisements, tradeshow materials, collateral, etc. • Handle promotion, communication and public relations strategies • Generate themes and concepts for advertising, newsletters, and other promotional materials • Collaborate with marketing, sales and operations to drive marketing programs • Proof and edit existing materials to produce clear, concise and professionally written work • Develop editorial calendar to aid in advertising, PR including social media strategy • Liaise with outside vendors on anything communications related Qualification • BA/BS in marketing, communications, business or related field • 5+ years of professional experience • Highly-organized with the ability to multitask, prioritize, and problem solve in an entrepreneurial, deadline-driven environment • Excellent writing and editing Thai and English skills • Working knowledge of CRM, SEO/SEM and other marketing concepts 5
System Developer

1.  เพศ ชาย / หญิง อายุ 20 - 30 ปี

2.  วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์

3.  มีประสบการณ์ในการทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

5
เจ้าหน้าที่บุคคล / ฝึกอบรม

1.  เพศ ชาย / หญิง อายุ 20 - 30 ปี

2.  วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา จิตวิทยา,บริหารรัฐกิจ,การเมืองการปกครอง หรือที่เกี่ยวข้อง

3.  คุณสมบัติพิเศษ มีความรู้ภาษาอังกฤษดี

5
ประชาสัมพันธ์

1.  เพศ หญิง อายุ 20 - 30 ปี

2.  วุฒิ ปริญญาตรีทุกสาขา

3.  สามารถพูด,อ่าน,เขียน ภาษาอังกฤษ/จีน/ญี่ปุ่น จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

4.  มีบุคลิกภาพ อัธยาศัย และมนุษยสัมพันธ์ดี

5
เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย

1.  เพศ ชาย / หญิง อายุ 20 - 30 ปี

2.  วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขา การตลาด,บริหารธุรกิจ

3.  มีความรู้ภาษาอังกฤษดี สามารถเป็น MC ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5