English Version.  
   

ประกาศ
12 กุมภาพันธ์ 2557 ลงทุนในบริษัท ไทย วัน มอลล์ จำกัด
29 มกราคม 2557 ซื้อหุ้นในบริษัทธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
17 ธันวาคม 2556 ลงทุนในบริษัท อามี ดู มองค์ จำกัด ประเทศฝรั่งเศส
02 ธันวาคม 2556 แจ้งวันหยุดทำการประจำปีของบริษัท
27 พฤศจิกายน 2556 หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 ปี พ.ศ.2557
27 พฤศจิกายน 2556  ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 49 ปี พ.ศ.2557

แบบฟอร์ม :
 1. แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ก.)
 2. แบบเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ข.)
 3. แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ค.)
27 สิงหาคม 2556 ก่อสร้างพร้อมตกแต่งห้องประชุมและห้องรับรองแขก ในอาคารสำนักงานบริษัท
9 สิงหาคม 2556 สละสิทธิหุ้นเพิ่มทุนบางส่วนและลงทุนเพิ่มในบริษัท ฟูจิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
23 กรกฎาคม 2556 1.ร่วมลงทุนในบริษัท Thai President Foods(Hungary)Kft.
2.ร่วมค้ำประกันบริษัท ซูรูฮะ(ประเทศไทย)จำกัด ให้กับธนาคารกรุงเทพ จำกัด(มหาชน)
18 มิถุนายน 2556 ขายสิทธิการเช่าในอาคารศูนย์การค้าสยามพารากอน ให้กับบริษัท ชิเซโด้ โปรเฟสชั่นแนล(ไทยแลนด์)จำกัด
28 พฤษภาคม 2556/> แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
28 พฤษภาคม 2556 แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
7 เมษายน 2556 สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 ปี พ.ศ. 2556
27 มีนาคม 2556 1.ลงทุนในบริษัท ช้อป โกลบอล(ประเทศไทย)จำกัด
2.ซื้อที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่จังหวัดระยอง และจังหวัดชลบุรี
21 มีนาคม 2556 เปิดเผยหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 ปี พ.ศ.2556
20 มีนาคม 2556

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 48 ปี พ.ศ.2556
สิ่งที่ส่งมาด้วย :

 1. สำเนา รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ประจำปี 2555
 2. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
 3. นิยาม กรรมการอิสระ
 4. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และระเบียบปฎิบัติในการประชุม
 5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 ปี พ.ศ.2556
 8. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข
 9. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 10. แบบฟอร์มลงทะเบียน (กรุณานำเอกสารมาลงทะเบียนในวันประชุม)

 11.    ---------------------------------------------------------------------------
     
  * หนังสือมอบฉันทะแบบ ก    
  * หนังสือมอบฉันทะแบบ ค
22 มกราคม 2556 สละสิทธิลงทุนเพิ่มในบริษัท สยามซัมซุงประกันชีวิต จำกัด
18 ธันวาคม 2555 1.ขายหุ้นในบริษัท สยามซัมซุงประกันชัวิต จำกัด
2.ขายที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง ที่จังหวัดชลบุรี ให้กับบริษัท ไลอ้อนเซอร์วิส จำกัด
29 พฤศจิกายน 2555 แจ้งวันหยุดทำการประจำปีของบริษัท
27 พฤศจิกายน 2555 ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48ปี พ.ศ.2556
27 พฤศจิกายน 2555  หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48 ปี พ.ศ.2556

แบบฟอร์ม :
 1. แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ก.)
 2. แบบเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ข.)
 3. แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ค.)
15 พฤศจิกายน 2555 ชี้แจงการเสนอขายทรัพย์สินของบริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด (มหาชน)
12 พฤศจิกายน 2555 ซื้อหุ้นในบริษัท สหนำเท็กซ์ไทล์ จำกัด
2 พฤศจิกายน 2555 ลงทุนในบริษัท บุญ แคปปิตอลโฮลดิ้ง จำกัด
และให้บริษัท ร่วมอิสสระ จำกัด กู้ยืมเงิน
10 สิงหาคม 2555 แจ้งยกเลิกการลงทุนในบริษัท แฟนซีแอล(ไทยแลนด์) จำกัด
13 กรกฎาคม 2555 แจ้งยกเลิกการลงทุนในบริษัท ไทยคิวพี จำกัด
8 มิถุนายน 2555 แจ้งยกเลิกการลงทุนในบริษัท บี เอส ซี เอ็นเตอร์เทนเม้นท์ จำกัด
22 พฤษภาคม 2555 แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
8 พฤษภาคม 2555 สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ปี พ.ศ. 2555
24 เมษายน 2555 การลงทุนในบริษัทอื่น ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
24 เมษายน 2555 โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ
23 เมษายน 2555 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ปี พ.ศ. 2555
17 เมษายน 2555 ซื้อคอนโดมิเนียมในโครงการบ้านทิวทะเล ชะอำ-หัวหิน จากบริษัท ร่วมอิสระ จำกัด
21 มีนาคม 2555 พิจารณาการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง
20 มีนาคม 2555 เปิดเผยหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 ปี พ.ศ. 2555
20 มีนาคม 2555

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 47 ปี พ.ศ.2555
สิ่งที่ส่งมาด้วย :

 1. สำเนา รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 ประจำปี 2554
 2. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
 3. นิยาม กรรมการอิสระ
 4. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และระเบียบปฎิบัติในการประชุม
 5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ปี พ.ศ.2555
 8. แบบหนังสือมอบฉันทะแบบ ข
 9. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 10. แบบฟอร์มลงทะเบียน (กรุณานำเอกสารมาลงทะเบียนในวันประชุม)

 11.    ---------------------------------------------------------------------------
     
  * หนังสือมอบฉันทะแบบ ก    
  * หนังสือมอบฉันทะแบบ ค
28 กุมภาพันธ์ 2555 พิจารณาจ่ายเงินปันผล กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้นและวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิรับเงินปันผล
20 ธันวาคม 2554 ซื้อหุ้นในบริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด ในส่วนที่ผู้ถือหุ้นสละสิทธิ
16 ธันวาคม 2554 ลงทุนในบริษัท ซูรูฮะ (ประเทศไทย) จำกัด
23 พฤศจิกายน 2554 ขายหุ้นในบริษัท เบล เมซอง (ประเทศไทย) จำกัด
22 พฤศจิกายน 2554  หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ปี พ.ศ.2555

แบบฟอร์ม :
 1. แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ก.)
 2. แบบเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ข.)
 3. แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ค.)
22 พฤศจิกายน 2554 1. ขายที่ดินพร้อมอาคารสิ่งปลูกสร้างให้กับบริษัท สหพัฒนพิบูล จำกัด (มหาชน)
2. ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับ การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47 ปี พ.ศ.2555
21 พฤศจิกายน 2554 แจ้งวันหยุดทำการประจำปีของบริษัท
9 พฤศจิกายน 2554 ขายหุ้นในบริษัท มิตรพัฒนา โฮมช้อปปิ้ง จำกัด
27 พฤษภาคม 2554 การลงทุนในบริษัทอื่น ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 10 ขึ้นไป
27 พฤษภาคม 2554 โครงสร้างกลุ่มธุรกิจ
24 พฤษภาคม 2554 แต่งตั้งตาแหน่งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย และให้บริษัท ร่วมประโยชน์ จำกัด กู้ยืมเงิน
20 พฤษภาคม 2554 ลงทุนในบริษัท ฟูจิกซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล
6 พฤษภาคม 2554 สำเนารายงานการประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 ปี 2554
29 เมษายน 2554 ลงทุนในบริษัทร่วมอิสสระ จำกัด
25 เมษายน 2554 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 ประจำปี 2554
28 มีนาคม 2554 เปิดเผยหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 ประจำปี 2554
28 มีนาคม 2554 รายชื่อ SHOP ที่สามารถใช้บัตร Gift Certificate และบัตรส่วนลดผู้ถือหุ้น
23 มีนาคม 2554

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 46 ประจำปี 2554
สิ่งที่ส่งมาด้วย :

 1. สำเนา รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ประจำปี 2553
 2. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท
 3. นิยาม กรรมการอิสระ
 4. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และระเบียบปฎิบัติในการประชุม
 5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 ประจำปี 2554
 8. แบบหนังสือมอบฉันทะ แบบ ข.
 9. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 10. แบบฟอร์มลงทะเบียน (กรุณานำเอกสารมาลงทะเบียนในวันประชุม)

 11.    ---------------------------------------------------------------------------
  * หนังสือมอบฉันทะแบบ ก    
  * หนังสือมอบฉันทะแบบ ข    
  * หนังสือมอบฉันทะแบบ ค
22 มีนาคม 2554 พิจารณาการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง
24กุมภาพันธ์ 2554 ลงทุนในบริษัท แพนเอเซียฟุตแวร์ จำกัด(มหาชน)
11กุมภาพันธ์ 2554 ขายหุ้นในบริษัท นิสชิน ฟูดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด และบริษัท แฮร์ เซอร์วิส (ไทย) จำกัด
21 มกราคม 2554 ลงทุนเพิ่มในบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เลทเธอร์แฟชั่น จำกัด
25 พฤศจิกายน 2553 หลักเกณฑ์การ ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับ การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 ประจำปี 2554
23 พฤศจิกายน 2553 1. ขายที่ดินไม่มีสิ่งปลูกสร้างให้กับ บริษัทสหพัฒนาอินเตอร์ โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)
2. ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับ การพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46 ประจำปี 2554
19 พฤศจิกายน 2553 แจ้งวันหยุดทำการประจำปีของบริษัท
5 พฤศจิกายน 2553 ลงทุนเพิ่มในบริษัท ไหมทอง จำกัด
9 กรกฎาคม 2553 1. ซื้อหุ้นในบริษัท เวิลด์คลาส เรนท์ อะคาร์ จำกัด
2. สละสิทธิลงทุนเพิ่มในบริษัท สยาม ดีซีเอ็ม จำักัด
22 มิถุนายน 2553 กิจกรรมนักวิเคราะห์ นักลงทุนพบกลุ่มสหพัฒน์
22 มิถุนายน 2553 ให้บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จำกัด กู้ยืมเงิน
7 พฤษภาคม 2553 สำเนา บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) รายงานการประชุมสมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 ประจำปี 2553 ณ 26 เมษายน 2553
28 เมษายน 2553 ขายหุ้นนในบริษัท สุรินทร์คอสมิคโบว์ล จำกัด
26 เมษายน 2553 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ประจำปี 2553
25 มีนาคม 2553 เปิดเผยหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 ประจำปี 2553
25 มีนาคม 2553

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 ประจำปี 2553
สิ่งที่ส่งมาด้วย :

 1. 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ประจำปี 2552 เมื่อวันที่ 27 เมษายน 2552 (วาระ 1)
 2. 2. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จำนวน 4 ท่าน (วาระ 5.1 )
 3. 3. นิยาม กรรมการอิสระ
 4. 4. ข้อบังคับของบริษัทที่แก้ไขเพิ่มเติม (วาระ 7)
 5. 5. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และระเบียบปฏิบัติในการประชุม
 6. 6. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 7. 7. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 8. 8. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
 9. 9. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ประจำปี 2553
 10. 10. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 11. 11. แบบฟอร์มลงทะเบียน (กรุณานำเอกสารมาลงทะเบียนในวันประชุม)
 12. 12. หนังสือรายงานประจำปี 2552 ประกอบด้วยรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและงบการเงิน(วาระ 2,3)
23 มีนาคม 2553 พิจารณาการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง
23 กุมภาพันธ์ 2553 พิจารณาจ่ายเงินปันผล พิจารณาแก้ไขเพิ่มเติมข้อบังคับของบริษัท กำหนดวันประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นและสิทธิรับเงินปันผล
5 มกราคม 2553 นโยบายกำกับดูแลกิจการ บริษัทไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
8 ธันวาคม 2552 แจ้งวันหยุดทำการประจำปีของบริษัท
24 พฤศจิกายน 2552 หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 45 ประจำปี 2553
24 พฤศจิกายน 2552 1.สละสิทธิลงทุนเพิ่มในบริษัท กิ่วไป้ (ประเทศไทย) จำกัด
2. ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 45 ประจำปี 2553
05 ตุลาคม 2552 กฎบัตรคณะกรรมการชุดต่างๆ
29 กันยายน 2552 แต่งตั้งกรรมการบริษัท และกรรมการชุดย่อย แทนกรรมการที่ลาออก
09 กันยายน 2552 ลงทุนเพิ่มในบริษัท ชาล์ดอง (ประเทศไทย) จำกัด
26 สิงหาคม 2552 แจ้งการลาออกของกรรมการบริษัท
7 สิงหาคม 2552 ขายหุ้นในบริษัท ไทยฟูจิย่า จำกัด
22 พฤษภาคม 2552 นิยามกรรมการอิสระ
27 เมษายน 2552 สำเนา บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) รายงานการประชุมสมัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 ประจำปี 2552 ณ 27 เมษายน 2552
27 เมษายน 2552

หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 ประจำปี 2552
สิ่งที่ส่งมาด้วย :

 1. 1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 ประจำปี 2551 เมื่อวันที่ 21 เมษายน 2551 (วาระ 1)
 2. 2. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จำนวน 4 ท่าน (วาระ 5.1 )
 3. 3. นิยาม กรรมการอิสระ
 4. 4. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วม ประชุม และระเบียบปฏิบัติในการประชุม
 5. 5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 6. 6. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
 7. 7. หนังสือมอบฉันทะ
 8. 8. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ประจำปี 2552
 9. 9. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
 10. 10. แบบฟอร์มลงทะเบียน (กรุณานำเอกสารมาลงทะเบียนในวันประชุม)
 11. 11. หนังสือรายงานประจำปี 2551 ประกอบด้วยรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและงบการเงิน (วาระ 2,3
27 เมษายน 2552 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 ประจำปี 2552
24 มีนาคม 2552 แบบแจ้งรายชื่อและขอบเขตการดำเนินงานของคณะกรรมการตรวจสอบ
24 มีนาคม 2552 1.พิจารณาการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง
2.ให้บริษัทไหมทอง จำกัด กู้ยืมเงิน
15 มกราคม 2552 หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 44 ประจำปี 2552
12 มกราคม 2552 เปิดโอกาสให้ผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณา เลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 44 ประจำปี 2552
19 ธันวาคม 2551 แจ้งวันหยุดทำการประจำปีของบริษัท
14 พฤศจิกายน 2551 ซื้อหุ้นในบริษัท บางกอกโตเกียว ซ็อคส์ จำกัด
23 เมษายน 2551 ซื้อหุ้นในบริษัท ไทยคามาย่า จำกัด 
22 เมษายน 2551 แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
21 เมษายน 2551 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ประจำปี 2551
10 เมษายน 2551 ลงทุนในบริษัท เอราวัณสิ่งทอ จำกัด  และให้บริษัท เอราวัณสิ่งทอ จำกัด กู้ยืมเงิน 
2 เมษายน 2551 รายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 ประจำปี 2551
25 มีนาคม 2551 1. พิจารณาการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง
2. ซื้อหุ้นในบริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แลบบอราทอรีส์ จำกัด
21 มีนาคม 2551  * หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 ประจำปี 2551
สิ่งที่ส่งมาด้วย :
    1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 ประจำปี 2550 เมื่อวันที่ 23 เมษายน 2550 (วาระ 1)
    2. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จำนวน 4 ท่าน (วาระ 5.1 )
    3. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุม และระเบียบปฏิบัติในการประชุม
    4. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
    5. ข้อมูลเกี่ยวกับกรรมการอิสระและกรรมการตรวจสอบที่บริษัทฯ เสนอชื่อให้เป็นผู้รับมอบฉันทะจากผู้ถือหุ้น
   6. หนังสือมอบฉันทะแบบ ข
    7. ขั้นตอนการเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 43 ประจำปี 2551
    8. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
    9. แบบฟอร์มลงทะเบียน (กรุณานำเอกสารมาลงทะเบียนในวันประชุม)
   10. หนังสือรายงานประจำปี 2550 ประกอบด้วยรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัทและงบการเงิน (วาระ 2)

    * หนังสือมอบฉันทะแบบ ก
    * หนังสือมอบฉันทะแบบ ค

    * เปิดเผยหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 43 ประจำปี 2551
13 กุมภาพันธ์ 2551 แจ้งยกเลิกการลงทุนในบริษัท I&I (ITOKIN I.C.C.) PTE.LTD.
22 มกราคม 2551 ให้บริษัท สยาม โซเคอิ จำกัด กู้ยืมเงิน หรือ / และให้ ICC ออกหนังสือค้ำประกันธนาคาร
18 ธันวาคม 2550 ให้บริษัท ไหมทอง จำกัด กู้ยืมเงิน
04 ธันวาคม 2550 แจ้งวันหยุดทำการประจำปีของบริษัท
20 พฤศจิกายน 2550 ซื้อหุ้นในบริษัท สยามซัมซุงประกันชีวิต จำกัด
28 พฤษภาคม 2550 แต่งตั้งตำแหน่งกรรมการบริษัทและคณะกรรมการชุดย่อย
23 เมษายน 2550 แจ้งมติที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 ประจำปี 2550
27 มีนาคม 2550 พิจารณาการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง
22 มีนาคม 2550 * หนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 ประจำปี 2550
สิ่งที่มอบมาด้วย :
   1. สำเนารายงานการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 41 ประจำปี 2549 เมื่อวันที่ 24 เมษายน 2549 (วาระ 1)
   2. ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลที่เสนอแต่งตั้งเป็นกรรมการบริษัท จำนวน 4 ท่าน (วาระ 5.1 )
   3. หนังสือบริคณห์สนธิข้อ 3 วัตถุประสงค์ของบริษัทที่แก้ไขเพิ่มเติม (วาระ 7)
   4. เอกสารหรือหลักฐานแสดงความเป็นผู้ถือหุ้นหรือผู้แทนของผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วม ประชุม และระเบียบปฏิบัติในการประชุม
   5. ข้อบังคับของบริษัทในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
   6. แผนที่สถานที่จัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
   7. หนังสือมอบฉันทะ
        - แบบ ก.
        - แบบ ข.
        - แบบ ค.
   8. หนังสือรายงานประจำปี 2549 ประกอบด้วยรายงานประจำปีของคณะกรรมการบริษัท และงบการเงิน
* เปิดเผยหนังสือบอกกล่าวเชิญประชุมสามัญผู้ถือหุ้นครั้งที่ 42 ประจำปี 2550
 

                                    More
 
 
 
I.C.C. Fashion for export
 
กิจกรรม นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์
 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 48
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 47
 
การประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 46
 
โครงการมูลนิธิ ดร.เทียม โชควัฒนา
 
ดร.เทียม โชควัฒนา
 
คุณนายสายพิณ โชควัฒนา
 
 
ร่วมงานกับเรา
 
ติดต่อเรา