รายงานประจำปี 2553

Document Detail: 

รายงานประจำปี 2553

CONTENTS หน้า
Page
การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (กลต) Disclosure of Information on Financial Position and Performance (The Securities and Exchage Commission)
อาเศียรวาท
In Homage To
   
Princess Collection    
สาส์นจากประธานกรรมการ
Message from the Chairman
4  
ประเด็นสำคัญในรอบปี
HIghtlights of the Year
7 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท
Summary of Financial Information
คณะกรรมการบริษัท
Board of Company Directors
8  
คณะกรรมการบริหาร
Executive Board of Directors
10  
ที่ปรึกษาบริษัท
Company's Advisory
12  
ประวัติบริษัท
Company Milestone
13-21  
กิจกรรมทางสังคม
Social Activities
29  
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
Customer Relations Center
34  
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
Company's Product
35 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Nature of Business
ปัจจัยความเสี่ยง
Risk Factors
52-55 ปัจจัยความเสี่ยง
Risk Factors
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Nature of Business
59-68 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Nature of Business
ข้อมูลสำคัญโดยสรุปของกิจการ
Synopsis of Operations
78 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท
Summary of Financial Information
ข้อมูลสถิติและอัตราส่วนต่างๆปี 2553-2547
Financial Statistics and Financial Ratios 2010-2004
80 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท
Summary of Financial Information
    โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
Structure of Shareowning & Management
รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
The Audit Committee’s Corporate Governance Activity Report
84-85 รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
The Audit Committee’s Corporate Governance Activity Report
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน
Explanation and Analysis of Financial Status and Performance
86 คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน
Explanation and Analysis of Financial Status and Performance
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
Structure of Shareowning & Management
98 โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
Structure of Shareowning & Management
    หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
The Principles of Good Corporate Governance
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
The Company's General Information
177 ข้อมูลทั่วไป
General Information
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
Report on the Company Board of Director’s
Responsibilityon the Financial Report
190-191 หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
The Principles of Good Corporate Governance
รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชี
Auditor’s Report
192-193 รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชี
Auditor’s Report
งบการเงิน
Financial Statement
194 งบการเงิน
Financial Statement
รายการระหว่างกัน
Related Transactions
249 รายการระหว่างกัน
Related Transactions
 

Bannerfix

Bannerfix_101