Corporate Governance

Corporate Governance

การกำกับดูแลกิจการ

 

The Good Corporate Governance Code (Revise Version) 

หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี ฉบับปรับปรุงใหม่ 

Read More

อ่านต่อ

Anti-Corruption Policies 

   นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น และข้อปฏิบัติตามนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชั่น 

Read More

อ่านต่อ

President’s message expressing an intention to conduct business with transparency  

สารแสดงเจตนารมณ์ต่อต้านการคอร์รัปชั่น จากประธานกรรมการบริหาร

Read More

อ่านต่อ

Raising concerns and complaints  

แจ้งเบาะแส และข้อร้องเรียน 

Read More

อ่านต่อ

Bannerfix

Bannerfix_101