Investor Relation

Investor Menu

 

ข่าวประชาสัมพันธ์

1 กันยายน 2560 ICC จัดประกวดผลงาน “ICC Innovation Awards 2017”
12 มิถุนายน 2560 ICC ร่วมจัดกิจกรรม "นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ครั้งที่9"
23 มีนาคม 2560 ICC จัดประกวดผลงาน “ICC Innovation Awards 2016” 
19 ตุลาคม 2559 ICC ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทย
ในการต่อต้านทุจริต(CAC)
28 กรกฎาคม 2559 ICC ได้รับรางวัล Investor's Choice Awards 2016
1 กรกฏาคม 2559 ผลการประกวด “ICC Innovation Awards 2016”
14 มิถุนายน  2559 กิจกรรม "นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์" ครั้งที่ 8 ปี 2559
25 มิถุนายน 2558 วีดีโอพบปะนักลงทุนนักวิเคราะห์ในงานSahaGroup Fair
02 มิถุนายน 2558 กิจกรรม "นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์" ครั้งที่ 7 ปี 2558
31 มีนาคม 2558 พิจารณาการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง
24 มีนาคม 2558 เปิดเผยหนังสือบอกกล่าวเขิญประชุม
24 กุมภาพันธ์ 2558 กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้น
16 ธันวาคม 2557 ซื้อหุ้นในบริษัท   สหโคเจน  จำกัด  (มหาชน)
12 ธันวาคม 2557 ลงทุนใน  Tiger MK Logistics (Myanmar)  Co.,Ltd
8 ธันวาคม 2557 แจ้งวันหยุดทำการประจำปีของบริษัท
27 พฤศจิกายน 2557 แจ้งเปลี่ยนแปลงการถือหุ้นในบริษัทที่บริษัทฯลงทุน
25 พฤศจิกายน 2557 ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุม
20 พฤศจิกายน 2557 Investors Choice Award
05 มิถุนายน 2557 กิจกรรม "นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์" ครั้งที่ 6 ปี 2557

 

 

 

Bannerfix

Bannerfix_101