Investor Relation

Investor Menu

ข่าวนักลงทุนสัมพันธ์ 2560                                                                         2560   2559

ICC ร่วมจัดงานประกวดผลงาน  “Chairman Awards 2018”

วันที่ 1 ธ.ค. 2560

          บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  ร่วมจัดงานประกวดผลงาน  “Chairman Awards 2018”  ตั้งแต่วันที่  31 มกราคม  -  1  มิถุนายน  2561  ประกาศผลรางวัลวันที่  5  มิถุนายน  2561  รับรางวัลวันที่  28  มิถุนายน  -  1  กรกฎาคม  2561   เพื่อเป็นการกระตุ้นให้บริษัทในเครือมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมเกี่ยวกับสินค้า  กระบวนการผลิต  ระบบ  การตลาดและการให้บริการ  อันจะเกิดประโยชน์ต่อองค์กรและผู้บริโภค  และเป็นการแสดงศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจของเครือสหพัฒน์


ICC ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุม และ/หรือ เสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 

วันที่ 1 ธ.ค. 2560

         บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุม และ/หรือ เสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท   เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ครั้งที่  53  ปี  พ.ศ. 2561  เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด  ได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2560
          หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุม และ/หรือ เสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  53  ปี  พ.ศ. 2561  (Click)

ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุม และ/หรือ เสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

วันที่ 11 พ.ย. 2560

        บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุม และ/หรือ เสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท   เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ครั้งที่  53  ปี  พ.ศ. 2561  เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด  ได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2560


 สรุปผลการดำเนินงานของบจ.และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3 ปี 2560 (F45-3)

วันที่ 3 พ.ย. 2560

(Click)


ICC  ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560  ในระดับ “ดีเลิศ” 

วันที่ 18  ต.ค.  2560

         บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2560  ในระดับ “ดีเลิศ”   จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ก.ล.ต.  และตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ผลการประเมินดังกล่าว แสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัท  ในการดำเนินกิจการภายใต้หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดีมาโดยตลอด


การบรรยายพิเศษ เรื่อง “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี  ฉบับปรับปรุงใหม่  สำหรับปี  2560”

วันที่  21  ก.ย.  2560

        บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)   และบริษัท
เครือสหพัฒน์  ได้รับเกียรติจากอาจารย์ธนกฤต   เพิ่มพูนขันติสุข   เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง  “หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี  ฉบับปรับปรุงใหม่  สำหรับปี  2560”  ให้กับกรรมการ และผู้บริหาร บริษัทเครือสหพัฒน์ เมื่อวันพุธที่ 20 กันยายน 2560 เวลา 9:30 - 12:00 น.  ณ ห้องราชพฤกษ์  ชั้น 6 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)

         เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร บริษัทเครือสหพัฒน์  ได้รับความรู้ ความเข้าใจ  เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารกิจการที่ดี  ดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  สามารถนำไปพัฒนาปรับใช้เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการได้อย่างยั่งยืน

 


ICC จัดประกวดผลงาน “ICC Innovation Awards 2017”

วันที่ 1 ก.ย. 2560

         บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  จัดงานประกวดผลงานนวัตกรรม “ICC Innovation Awards 2017”   ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม  - 29 พฤศจิกายน 2560   ประกาศผลรางวัลวันที่ 1 ธันวาคม 2560   เป็นกิจกรรมช่วยกระตุ้น และส่งเสริมให้พนักงานของบริษัท  เกิดการคิดค้น สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  นับเป็นหนึ่งในนโยบายของบริษัท ในการส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท  


สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2/2560 (F45-3)

วันที่ 15 ส.ค. 2560

(Click)


1 2

Bannerfix

Bannerfix_101