Investor Relation

Investor Menu

ข่าวนักลงทุนสัมพันธ์ 2559                                                                         2560   2559                                          

ICC ให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุม และ/หรือ เสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

วันที่ 1 ธ.ค. 59

        บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุม และ/หรือ เสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท   เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ครั้งที่  52  ปี  พ.ศ. 2560  เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด  ได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2559
        หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุม และ/หรือ เสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่  52  ปี  พ.ศ. 2560
 (Click)


ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุม และ/หรือ เสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท

วันที่ 11 พ.ย. 59

        บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  ขอเรียนเชิญผู้ถือหุ้นเสนอวาระประชุม และ/หรือ เสนอบุคคลเพื่อรับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท   เป็นการล่วงหน้าก่อนการประชุมสามัญ ผู้ถือหุ้น  ครั้งที่  52  ปี  พ.ศ. 2560  เพื่อบรรจุเป็นวาระในการประชุมตามหลักเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด  ได้ตั้งแต่วันที่ 1-30 ธันวาคม 2559

 


สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 3/2559 (F45-3)

วันที่ 15 พ.ย. 2559

(Click)


ICC  ได้รับผลประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดีปี 2559 ในระดับ “ดีมาก” 

วันที่ 27 ต.ค. 2559

        บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  ได้รับผลการประเมินการกำกับดูแลกิจการที่ดี ปี 2559  ในระดับ “ดีมาก”   จากสมาคมส่งเสริมสถาบันกรรมการบริษัทไทย  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจาก ก.ล.ต.  และ ตลาดหลักทรัพย์
แห่งประเทศไทย

 ICC  ได้รับการรับรองเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)

วันที่ 19 ต.ค. 2559

        บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  ได้รับใบรับรองการเป็นสมาชิกแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านทุจริต (CAC)  จากคณะกรรมการแนวร่วมปฏิบัติของภาคเอกชนไทยในการต่อต้านการทุจริต  ที่ให้การรับรองว่าบริษัทฯ ผ่านกระบวนการประเมินตนเอง  ว่ามีนโยบายและมีแนวปฏิบัติ  รวมถึงมาตรการต่างๆ  เพื่อป้องกันการทุจริต คอร์รัปชั่น ภายในองค์กรครบถ้วนตามเกณฑ์ที่ CAC กำหนด  โดยนายธรรมรัตน์  โชควัฒนา  กรรมการผู้อำนวยการ  และรองประธานกรรมการบริหาร  เป็นตัวแทนบริษัท  เข้ารับมอบในงาน Thailand’s 7th National Conference on Collective Action Against Corruption   เมื่อวันที่  18 ตุลาคม 2559
        การได้รับใบรับรองดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงความมุ่งมั่นของบริษัท  ที่จะร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างสรรค์สังคมไทยที่ดี  ปราศจากการทุจริต คอร์รัปชั่น


การบรรยายพิเศษ เรื่อง “ร่างหลักการบริหารกิจการที่ดี (CORPORATE GOVERNANCE CODE)”

วันที่ 13 ต.ค. 2559

        บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)   และบริษัทเครือ
สหพัฒน์  ได้รับเกียรติจาก คุณรพี สุจริตกุล  เลขาธิการ  สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ เรื่อง  “ร่างหลักการบริหารกิจการที่ดี  (Corporate Governance Code)”    ให้กับกรรมการ และ
ผู้บริหาร บริษัทเครือสหพัฒน์  เมื่อวันศุกร์ที่  7 ตุลาคม 2559  เวลา 13.30 - 15.30 น.  ณ ห้องพุทธรักษา  ชั้น 6 บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
        เพื่อให้กรรมการบริษัท ผู้บริหาร บริษัทเครือสหพัฒน์ ได้รับความรู้ ความเข้าใจ  เพื่อใช้เป็นกรอบในการบริหารกิจการที่ดี  ดำเนินงานอย่างมีความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม  สามารถนำไปพัฒนาปรับใช้เพื่อประโยชน์ในการสร้างคุณค่าให้กิจการได้อย่างยั่งยืน

 


สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 2/2559 (F45-3)

วันที่ 15 ส.ค. 2559

(Click)


ICC ได้รับรางวัล  Investors’ Choice Award 2016

วันที่ 28 ก.ค. 2559

        บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)   ได้รับรางวัล Investors’ Choice Award 2016  จากการได้รับคะแนนการประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2559  100 คะแนนเต็ม  อยู่ในระดับ “ยอดเยี่ยม ดีเลิศ”  ต่อเนื่องกัน 8 ปีซ้อน โดยคุณสมพล  ชัยสิริโรจน์  กรรมการบริษัท ขึ้นรับรางวัล  “Investors’ Choice Award 2016” ในฐานะบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  ที่ได้รับคะแนนประเมินคุณภาพการจัดประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี  100 คะแนนเต็ม ต่อเนื่องกัน 8 ปี  สะท้อนให้เห็นว่า ICC เป็น องค์กรที่ให้ความสำคัญต่อสิทธิของผู้ถือหุ้นอย่างเท่าเทียมกันและการเปิดเผยข้อมูลอย่างโปร่งใส  ทำให้ ICC ได้รับการยอมรับจากผู้ถือหุ้นอย่างต่อเนื่อง  
        พิธีมอบรางวัล  โดยสมาคมส่งเสริมผู้ลงทุนไทย  เมื่อวันที่ 27 กรกฎาคม 2559 ณ ห้องประชุมศุกรีย์แก้วเจริญ อาคารตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย

 


ผลการจัดอันดับเครดิตของ  ICC

วันที่ 15 ก.ค. 2559

        บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  ได้รับผลการจัดอันดับเครดิต   อับดับเครดิต  “AA”  (คงที่)  จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด  
เมื่อวันที่  15  กรกฎาคม  2559 
Credit News (Click)


ICC  รับรางวัลดีเด่น ในการเข้าร่วมประกวด “Chairman Awards 2016”

วันที่ 4 ก.ค. 2559

      บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  ได้รับรางวัลดีเด่น ประเภท Product จากผลงาน BSC Expert White Genius Sunscreen Cooling Effect SPF50 PA+++ ในพิธีมอบรางวัล Chairman Awards 2016 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์


ICC ร่วมจัดกิจกรรม  “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์
ครั้งที่ 8”

วันที่ 4 ก.ค. 2559

        บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)   และบริษัทในเครือ
สหพัฒน์   ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย  จัดงาน  “นักวิเคราะห์
นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 8”   โดยคุณธรรมรัตน์  โชควัฒนา   กรรมการ
ผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหาร ของบริษัท   เข้าร่วมการเสวนา  พร้อมทั้งตอบข้อซักถามของนักวิเคราะห์และนักลงทุน  ณ  ห้องบอลรูม  ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์  เมื่อวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559  เวลา 9:00 น.
        บริษัทฯ บันทึกภาพกิจกรรม  “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์
ครั้งที่ 8” ในรูปของสื่อวีดีทัศน์  พร้อมหนังสือ  ให้บริการเผยแพร่แก่นักวิเคราะห์และ
นักลงทุนที่สนใจ
 (Click)


ICC จัดประกวดผลงาน “ICC Innovation Awards 2016”  

วันที่ 1 ก.ค. 2559

      บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  จัดงานประกวดผลงานนวัตกรรม “ICC Innovation Awards 2016”   ตั้งแต่วันที่ 15 สิงหาคม 2559 - 24 เมษายน 2560   ประกาศผลวันที่ 23 มีนาคม 2560   รับรางวัลวันที่ 12  กรกฎาคม 2560  เพื่อเป็นกิจกรรมที่ช่วยกระตุ้น และส่งเสริมให้พนักงานของบริษัท  เกิดการคิดค้น สร้างสรรค์สิ่งใหม่ๆ  นับเป็นหนึ่งในนโยบายของบริษัท ในการส่งเสริมให้มีการคิดค้นนวัตกรรมอย่างต่อเนื่อง  เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของบริษัท  


ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม  “นักวิเคราะห์ นักลงทุน
พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 8”

วันที่ 20 มิ.ย. 2559

        บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  ขอเรียนเชิญ
นักวิเคราะห์ และนักลงทุน เข้าร่วมฟังเสวนา  โดยผู้บริหารระดับสูงของบริษัท  และบริษัทในกลุ่มสหพัฒน์  ภายในงาน “นักวิเคราะห์  นักลงทุน  พบกลุ่มสหพัฒน์  ครั้งที่ 8” ในวันศุกร์ที่ 1 กรกฎาคม 2559 เวลา 9:00 - 11:30 น. ณ ห้องบอลรูม  
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 
 (Click)


ICC ร่วมจัดประกวดผลงาน  “Chairman Awards 2016”

วันที่ 2 มิ.ย. 2559

        บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  ร่วมจัดประกวดผลงาน  “Chairman Awards 2016”  เมื่อวันที่ 2 - 3  มิถุนายน 2559  เพื่อเป็นการกระตุ้นให้บริษัทในเครือมุ่งมั่นสร้างสรรค์นวัตกรรมเกี่ยวกับสินค้า  กระบวนการผลิต  ระบบ  การตลาดและการให้บริการ  อันจะเกิดประโยชน์ต่อองค์กรและผู้บริโภค  และเป็นการแสดงศักยภาพในการพัฒนาธุรกิจของเครือสหพัฒน์


สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และรวมของบริษัทย่อย ไตรมาสที่ 1/2559 (F45-3)

วันที่ 16 พ.ค. 2559

(Click)


ICC ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ปี พ.ศ. 2559 ในวันที่ 25 เมษายน 2559 และประกาศจ่ายเงินปันผล  ในวันที่ 24 พฤษภาคม 2559 

วันที่ 25 เม.ย. 2559    

               บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  ได้ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ปี  พ.ศ. 2559  เมื่อวันที่ 25 เมษายน 2559  ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี  2558  ในอัตราหุ้นละ  1.05  บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 305,165,416.50 บาท  โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น ในวันอังคารที่  24 พฤษภาคม 2559   ทั้งนี้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น  (Record Date)  ที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือ วันพุธที่ 4  พฤษภาคม 2559   และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225  ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559

               สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการชมภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้  บริษัทฯ บันทึกภาพการประชุมในรูปของสื่อวีดีทัศน์  และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่
ผู้ถือหุ้นที่สนใจ
 (Click) 


เครือสหพัฒน์จับมือ  ททท. กระตุ้นตลาดท่องเที่ยว ดึงคนไทยเที่ยวไทย

วันที่ 30 มี.ค. 2559

       เครือสหพัฒน์ จับมือ การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย เตรียมกระตุ้นตลาด
ท่องเที่ยวและธุรกิจในประเทศไทย ผ่าน 4 โครงการใหญ่ ประกอบด้วย โครงการ
“12 เมืองต้องห้ามพลาด”, โครงการ “12 เมืองต้องห้ามพลาด…PLUS”, โครงการ
“เขาเล่าว่า…” และ โครงการ“Outdoor Fest” ซึ่งทุกโครงการได้ตอบโจทย์ “วันธรรมดาน่าเที่ยว” นำเสนอความคุ้มค่าของการท่องเที่ยวในวันธรรมดา เพื่อกระตุ้นการเดินทางให้เกิดความสมดุลเชิงพื้นที่ ส่งเสริมให้เกิดการกระจายตัวของนักท่องเที่ยวไปยังพื้นที่ท่องเที่ยวทางเลือก รวมทั้งให้มีการเดินทางแลกเปลี่ยนข้ามจังหวัด และเชื่อมโยงภูมิภาคมากยิ่งขึ้น (อ่านต่อ)


ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ปี พ.ศ. 2559 ในวันที่ 25 เมษายน 2559

วันที่ 23 มี.ค. 2559

          บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  ขอเรียนเชิญท่าน
ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ปี  พ.ศ. 2559  ในวันจันทร์ที่ 25 เมษายน 2559  เวลา 13:00 น.  ณ ห้องเจ้าพระยา 2  โรงแรมมณเฑียร ริเวอร์ไซด์   วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)  ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  คือวันพฤหัสบดีที่  17  มีนาคม 2559   และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225  ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันศุกร์ที่  18 มีนาคม 2559
 


แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น และสิทธิรับเงินปันผล

วันที่ 10 มี.ค. 2559

        บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งวันกำหนดรายชื่อ
ผู้ถือหุ้น (Record Date)  ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ครั้งที่ 51  ปี พ.ศ. 2559  คือวันพฤหัสบดีที่  17  มีนาคม 2559   และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา  225  ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันศุกร์ที่  18 มีนาคม 2559  
        นอกจากนี้  บริษัทฯ ขอแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือ วันพุธที่  4 พฤษภาคม 2559   และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันจันทร์ที่  9 พฤษภาคม 2559  และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น  ในวันอังคารที่  24 พฤษภาคม 2559

 


Earning Release FY 2015

วันที่ 7 มี.ค. 2559

(Click)          


สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท  และรวมของบริษัทย่อยประจำปี 2558 (F45-3)

วันที่ 29 ก.พ. 2559

(Click)

 

Bannerfix

Bannerfix_101