Investor Relation

Investor Menu

                                                                                                                                             

หลักเกณฑ์เสนอวาระ/กรรมการ
2561
-หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
  และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ปี พ.ศ. 2561
-แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ปี พ.ศ. 2561 (แบบ ก.)
-แบบเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ปี พ.ศ. 2561 (แบบ ข.)
 
-แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 53 ปี พ.ศ. 2561 (แบบ ค.)
2560
 -หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น
และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท 
  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ปี พ.ศ. 2560
 -แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ปี พ.ศ. 2560 (แบบ ก.)
 -แบบเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ปี พ.ศ. 2560 (แบบ ข.)
-แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ปี พ.ศ. 2560 (แบบ ค.) 

 
 
2559
- หลักเกณฑ์เสนอวาระ/กรรมการ
- แบบฟอร์มเสนอเรื่องเพื่อบรรจุประชุมสามัญผู้ถือหุ้น[แบบ ก]
- แบบฟอร์มเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง
  เป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น[แบบ ข]
- แบบฟอร์มข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
  เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น[แบบ ค]
2558
- หลักเกณฑ์เสนอวาระ/กรรมการ
- แบบฟอร์มเสนอเรื่องเพื่อบรรจุประชุมสามัญผู้ถือหุ้น[แบบ ก]
- แบบฟอร์มเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง
  เป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น[แบบ ข]
- แบบฟอร์มข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
  เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น[แบบ ค]
2557
- หลักเกณฑ์เสนอวาระ/กรรมการ
- แบบฟอร์มเสนอเรื่องเพื่อบรรจุประชุมสามัญผู้ถือหุ้น[แบบ ก]
- แบบฟอร์มเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง
  เป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น[แบบ ข]
- แบบฟอร์มข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
  เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น[แบบ ค]
2556
- หลักเกณฑ์เสนอวาระ/กรรมการ
- แบบฟอร์มเสนอเรื่องเพื่อบรรจุประชุมสามัญผู้ถือหุ้น[แบบ ก]
- แบบฟอร์มเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง
  เป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น[แบบ ข]
- แบบฟอร์มข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
  เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น[แบบ ค]
2555
- หลักเกณฑ์เสนอวาระ/กรรมการ
- แบบฟอร์มเสนอเรื่องเพื่อบรรจุประชุมสามัญผู้ถือหุ้น[แบบ ก]
- แบบฟอร์มเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง
  เป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น[แบบ ข]
- แบบฟอร์มข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
  เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น[แบบ ค]
2554
- หลักเกณฑ์เสนอวาระ/กรรมการ
- แบบฟอร์มเสนอเรื่องเพื่อบรรจุประชุมสามัญผู้ถือหุ้น[แบบ ก]
- แบบฟอร์มเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง
  เป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น[แบบ ข]
- แบบฟอร์มข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
  เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น[แบบ ค]
2553
- หลักเกณฑ์เสนอวาระ/กรรมการ
- แบบฟอร์มเสนอเรื่องเพื่อบรรจุประชุมสามัญผู้ถือหุ้น[แบบ ก]
- แบบฟอร์มเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง
  เป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น[แบบ ข]
- แบบฟอร์มข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
  เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น[แบบ ค]
2552
- หลักเกณฑ์เสนอวาระ/กรรมการ
- แบบฟอร์มเสนอเรื่องเพื่อบรรจุประชุมสามัญผู้ถือหุ้น[แบบ ก]
- แบบฟอร์มเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้ง
  เป็นกรรมการบริษัทในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น[แบบ ข]
- แบบฟอร์มข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อ
  เพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท
  ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น[แบบ ค]

 

 

 

 

Bannerfix

Bannerfix_101