งบการเงินประจำปี 2557

ไตรมาสที่ 1 / 2557 

                              รายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงิน
                               สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2557 และ 2556
       1.  รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
       2.  งบดุล
       3.  งบกำไรขาดทุน
       4.  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
       5.  งบกระแสเงินสด
       6.  หมายเหตุประกอบงบการเงิน

 
ไตรมาสที่ 2 / 2557 

                              รายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงิน
                                    สิ้นสุดวันที่ 30 มิถุนายน 2557
       1.  รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
       2.  งบดุล
       3.  งบกำไรขาดทุน
       4.  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
       5.  งบกระแสเงินสด
       6.  หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ไตรมาสที่ 3 / 2557                         

                              รายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงิน
                                    สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2557 
       1.  รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
       2.  งบดุล
       3.  งบกำไรขาดทุน
       4.  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
       5.  งบกระแสเงินสด
       6.  หมายเหตุประกอบงบการเงิน

 

ประจำปี 2557

                             รายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงิน
            สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2557 รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
       1.  รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
       2.  งบดุล
       3.  งบกำไรขาดทุน
       4.  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
       5.  งบกระแสเงินสด
       6.  หมายเหตุประกอบงบการเงิน

Bannerfix

Bannerfix_101