งบการเงินประจำปี 2556

ไตรมาสที่ 1 / 2556  

                              รายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงิน
                               สิ้นสุดวันที่ 31 มีนาคม 2556 และ 2555
       1.  รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
       2.  งบดุล
       3.  งบกำไรขาดทุน
       4.  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
       5.  งบกระแสเงินสด
       6.  หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ไตรมาสที่ 2 / 2556  

                              รายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงิน
                               สิ้นสุดวันที่
30 มิถุนายน 2556 และ 2555
       1.  รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
       2.  งบดุล
       3.  งบกำไรขาดทุน
       4.  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
       5.  งบกระแสเงินสด
       6.  หมายเหตุประกอบงบการเงิน

ไตรมาสที่ 3 / 2556 

                              รายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงิน
                               สิ้นสุดวันที่ 
30 กันยายน 2556 และ 2555
       1.  รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
       2.  งบดุล
       3.  งบกำไรขาดทุน
       4.  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
       5.  งบกระแสเงินสด
       6.  หมายเหตุประกอบงบการเงิน

รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชีและงบการเงิน ปี 2556 

                            รายงานของผู้สอบบัญชี และงบการเงิน
                สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2556 และวันที่ 31 ธันวาคม 2555
       1.  รายงานของผู้สอบบัญชีรับอนุญาต
       2.  งบดุล
       3.  งบกำไรขาดทุน
       4.  งบแสดงการเปลี่ยนแปลงในส่วนของผู้ถือหุ้น
       5.  งบกระแสเงินสด
       6.  หมายเหตุประกอบงบการเงิน

 

Bannerfix

Bannerfix_101