รายงานประจำปี 2555

Document Detail: 

รายงานประจำปี 2555

CONTENTS หน้า
Page
การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (กลต) Disclosure of Information on Financial Position and Performance (The Securities and Exchage Commission)
อาเศียรวาท 
Homage to Her Majesty Queen
   
สาส์นจากประธานกรรมการ 
Message from the Chairman
2  
ดร.บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา รับพระราชทานปริญญาวิทยาศาสตร์ ดุษฏีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
Dr.Boonsithi Chokwatana Received An Honorary Doctorate Degree in Science
4  
ประเด็นสำคัญในรอบปี 
HIghtlights of the Year
6 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท
Summary of Financial Information
ความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม 
Corporate Social and Environmental Responsibility
7  
ภูมิปัญญานายห้าง
Dr. Thiam Chokwatana’s Philosophy
12  
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท 
Company's Product
13 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Nature of Business
His & Her  28  
คณะกรรมการบริษัท 
Board of Company Directors
30  
คณะกรรมการบริหาร 
Executive Board of Directors
32  
ที่ปรึกษาบริษัท 
Company's Advisory
34  
ข้อมูลของกรรมการบริษัทและผู้บริการ 
The data of Directors and Executives
35 โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
Structure of Shareowning & Management 
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ 
Customer Relations Center
39  
ประวัติบริษัท 
Company Milestone
40  
ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
Nature of Business
43 ลักษณะการประกอบธุรกิจ 
Nature of Business
ปัจจัยความเสี่ยง 
Risk Factors
51 ปัจจัยความเสี่ยง 
Risk Factors 
ข้อมูลสำคัญโดยสรุปของกิจการ 
Synopsis of Operations
54 ข้อมูลสำคัญโดยสรุปของกิจการ 
Synopsis of Operations 
ข้อมูลสถิติและอัตราส่วนต่างๆปี 2555-2549 
Financial Statistics and Financial Ratios 2012-2006
56 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท 
Summary of Financial Information 
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
Structure of Shareowning & Management 
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน 
Explanation and Analysis of Financial Status and Performance
60 คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน 
Explanation and Analysis of Financial Status and Performance 
รายการระหว่างกัน 
Related Transactions
65 รายการระหว่างกัน 
Related Transactions 
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
Structure of Shareowning & Management
70 โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ 
Structure of Shareowning & Management 
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
The Principles of Good Corporate Governance 
รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ 
The Audit Committee’s Corporate Governance
102 รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ 
The Audit Committee’s Corporate Governance 
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 
The Company's General Information
103 ข้อมูลทั่วไป 
General Information
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน 
Report on the Company Board of Director’s Responsibilityon the Financial Report
110 หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี 
The Principles of Good Corporate Governance 
รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชี 
Auditor’s Report
111 รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชี 
Auditor’s Report 
งบการเงิน
Financial Statement
112 งบการเงิน 
Financial Statement 

 

Bannerfix

Bannerfix_101