แบบ 56-1 ปี 2552

Document Detail: 

แบบ 56-1 ปี 2552

สารบัญ

ส่วนที่ 1 บริษัทที่ออกหลักทรัพย์

          1. ข้อมูลทั่วไป

          2. ปัจจัยความเสี่ยง

          3. ลักษณะการประกอบธุรกิจ

          4. การประกอบธุรกิจของแต่ละสายผลิตภัณฑ์

                    การเปลี่ยนแปลงและกิจกรรมที่สำคัญในรอบปี 2551

                              ภาวะอุตสาหกรรมและการแข่งขัน

                              1. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเครื่องหอม

                              2. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในสุภาพสตรี

                              3. อุตสาหกรรมผลิตภัณฑ์เครื่องแต่งกายสุภาพบุรุษ

          5. ทรัพย์สินที่ใช้ในการประกอบธุรกิจ

          6. ข้อพิพาททางกฎหมาย

          7. โครงสร้างเงินทุน

          8. การจัดการ

                    1. โครงสร้างการจัดการ

                    2. การสรรหากรรมการและผู้บริหาร

                    3. ค่าตอบแทนผู้บริหาร

                    4. การกำกับดูแลกิจการ

                    5. การดูแลเรื่องการใช้ข้อมูลภายใน

                    6. บุคคลากร

          9. การควบคุมภายใน

          10. รายการระหว่างกัน

          11. ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

                    รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน

                    1. ข้อมูลทางการเงินโดยสรุป

                    2. คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน

                    3. ปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อผลการดำเนินงาน และฐานะการเงินในอนาคต

                    4. ค่าตอบแทนของผู้สอบบัญชี

          12. ข้อมูลอื่นที่เกี่ยวข้อง

 

ส่วนที่ 2 การรับรองความถูกต้องของข้อมูล

เอกสารแนบ 1 :

          รายละเอียดของกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุมของบริษัท

          1. รายละเอียดของกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจควบคุม

          2. การดำรงตำแหน่งของกรรมการบริษัท หรือผู้บริหาร หรือผู้มีอำนาจ ควบคุมในบริษัทอื่นที่เกี่ยวข้อง

เอกสารแนบ 2 :

          รายละเอียดเกี่ยวกับกรรมการของบริษัทย่อย

 

 

Bannerfix

Bannerfix_101