รายงานประจำปี 2551

Document Detail: 

รายงานประจำปี 2551  / Annual Reports 2008

CONTENTS การ เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (กลต) Disclosure of Information on Financial Position and Performance (The Securities and Exchage Commission) หน้า
Page
ประเด็นสำคัญในรอบปีบริษัท
Highlights of the Year
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท
Summary of Financial Information
1
สาส์นจากประธานกรรมการ
Message from the Chairman
  2
คณะกรรมการบริษัท
Board of Company Directors
  4
คณะกรรมการบริหาร
Executive Board of Directors
  6
คณะที่ปรึกษาบริษัท
Advisory committee
  8
ประวัติบริษัท
Company Milestone
  9
16
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
Company's Products
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Nature of Business
24
ปัจจัยความเสี่ยง
Risk Factors
ปัจจัยความเสี่ยง
Risk Factors
28
31
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Nature of Business
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Nature of Business
34
40
ข้อมูลสำคัญโดยสรุปของกิจการ
Synopsis of Operations
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท
Summary of Financial Information
46
ข้อมูลสถิติและอัตราส่วนต่างๆ ปี 2551 - 2545
Financial Statistios and Financial Ratio 2008-2002
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท
Summary of Financial Information
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
Structure of Shareowning & Management
48
รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
The Audit Committee's Corporate Governance Activity Report
รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
The Audit Committee's Corporate Governance Activity Report
52
53
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
Explanation and Analysis of Financial Status and Performance
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
Explanation and Analysis of Financial Status and Performance
54
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
Structure of Shareowning & Management
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
Structure of Shareowning & Management
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
The Principles of Good Corporate Governance
65
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
The Company's General Information
ข้อมูลทั่วไป
General Information
123
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
Report on the Company Board of Directors' Responsibility on the Financial Report
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
The Principles of Good Corporate Governance
134
135
รายงานของผู้สอบบัญชี
Auditor's Report
  136
137
งบการเงิน
Financial Statements
งบการเงิน
Financial Statements
138
139
รายการระหว่างกัน
Related Transactions
รายการระหว่างกัน
Related Transactions
192

Bannerfix

Bannerfix_101