รายงานประจำปี 2550

Document Detail: 
รายงานประจำปี 2550 / Annual Reports 2007
CONTENTS หน้า
Page
การ เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (กลต) Disclosure of Information on Financial Position and Performance (The Securities and Exchage Commission)
อาศิรวาท
Eulogy to His Majesty King Bhumibol Adulyadej
   
พระทรงเป็นผู้ให้ไทยทั่วหล้า
His Majesty the King - the Greatest Giver for All Thais
   
ประเด็นสำคัญในรอบปีบริษัท
Highlights of the Year
5 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท
Summary of Financial Information
สาส์นจากประธานกรรมการ
Message from the Chairman
6  
โครงการ "วาโก้โบว์ชมพู สู่มะเร็งเต้านม"
Wacoal Pink Ribbon Fights Breast Cancer
8  
โครงการ "ช่วยช้างกลับบ้าน"
The "Help Return the Elephants Home" Campanign
10  
ภูมิปัญญานายห้าง
Dr. Thiam Chokwatana's Philosophy
12  
กิจกรรมทางสังคม
Social Activities
14  
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
Customer Relations Center
17  
มูลนิธิถันยรักษ์ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี
Breast Foundation Under the patronage of Her Royal Highness the Princess Mother
18  
โครงการคืนช้างสู่ป่าเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา
The Elephant Reintroduction to the Wild Campaign in celebration of the 80th Birthday of His Majesty the King
20  
His & Her plus Point
His & Her plus Point
22  
I.C.C. Call Center
I.C.C. Call Center
24  
Natalie By BSC
Natalie By BSC
26  
ให้ผู้หญิงคิดบวกยิ่งสวยขึ้น
Think Positive, Think BSC
28  
ร้าน His & Her
His & Her Shop
30  
ประวัติบริษัท
Company Milestone
32  
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
Company's Products
45
39
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Nature of Business
คณะที่ปรึกษาบริษัท
Advisory committee
59
50
 
คณะกรรมการบริษัท
Board of Company Directors
60  
คณะกรรมการบริหาร
Executive Board of Directors
62  
ปัจจัยความเสี่ยง
Risk Factors
65
68
ปัจจัยความเสี่ยง
Risk Factors
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Nature of Business
72
78
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Nature of Business
ข้อมูลสำคัญโดยสรุปของกิจการ
Synopsis of Operations
84 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท
Summary of Financial Information
ข้อมูลสถิติและอัตราส่วนต่างๆ ปี 2550 - 2544
Financial Statistios and Financial Ratio 2007-2001
86 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท
Summary of Financial Information
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
Structure of Shareowning & Management
รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
The Audit Committee's Corporate Governance Activity Report
90
91
รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
The Audit Committee's Corporate Governance Activity Report
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
Explanation and Analysis of Financial Status and Performance
92 คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
Explanation and Analysis of Financial Status and Performance
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
Structure of Shareowning & Management
103 โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
Structure of Shareowning & Management
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
The Company's General Information
151 หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
The Principles of Good Corporate Governance
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
Report on the Company Board of Directors' Responsibility on the Financial Report
162
163
 
รายงานของผู้สอบบัญชี
Auditor's Report
164  
งบการเงิน
Financial Statements
166  
รายการระหว่างกัน
Related Transactions
220 รายการระหว่างกัน
Related Transactions

Bannerfix

Bannerfix_101