รายงานประจำปี 2549

Document Detail: 

รายงานประจำปี 2549 / Annual Reports 2006
 

CONTENTS การ เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (กลต) Disclosure of Information on Financial Position and Performance (The Securities and Exchage Commission) หน้า
Page
อาศิรวาท
Eulogy to His Majesty King Bhumibol Adulyadej
   
เทิดไว้เหนือเกล้าฯ
Reverence to the Great King
   
ประเด็นสำคัญในรอบปี
Highlights of the Year
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท
Summary of Financial Information
5
สาสน์จากประธานกรรมการ
Message from the Chairman
  6
ดร.บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
Dr.Boonsithi Chokwatana
  8
กิจกรรมทางสังคม
Social Activities
  9
แม็กซิมัส เสน่ห์แท้ๆ ของผู้ชาย
MAXIMUS The Power of Man
  12
BSC COSMETOLOGY   14
ภูมิปัญญานายห้าง
Dr.Thiam Chokwatana's Philosophy
  16
His & Her Plus Point   18
I.C.C. Call Center   20
สร้างกุศลกับเสื้อโปโล Lacoste รุ่นพิเศษ "ECHO POLO" และ "TECHNO POLO"
Charity Lacoste Polo Shirts, Special Issue “ECO POLO” and “TECHNO POLO”
  22
LENOVO   24
Leather and Jeans   26
108 Shop   28
BSC เสรีแห่งรสนิยม
BSC The Essence of Lifestyle
  30
His & Her Shop   32
ประวัติบริษัท
Company Milestone
  34
39
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Nature of Business
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Nature of Business
44
50
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
Customer Relations Center
  56
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
Company's Products
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Nature of Business
57
คณะที่ปรึกษาบริษัท
Advisory Committee
  71
คณะกรรมการบริษัท
Board of Company Directors
  72
คณะกรรมการบริหาร
Excutive Board of Directors
  74
ปัจจัยความเสี่ยง
Risk Factors
ปัจจัยความเสี่ยง
Risk Factors
77
79
ข้อมูลสำคัญโดยสรุปของกิจการ
Synopsis of Operations
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท
Summary fo Financial Information
82
ข้อมูลสถิติและอัตราส่วนต่างๆในปี 2549 - 2543
Financial Statistics and Financial Ratios 2005 - 2000
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท
Summary fo Financial Information
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
Structure of Shareowning & Management
84
รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee's Report Governance Activity Report
รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee's Corporate Governance Activity Report
88
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
Explanation and Analysis of Financial Status and Performance
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
Explanation and Analysis of Financial Status and Performance
90
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
Structure of Shareowning & Management
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
Structure of Shareowning & Management
101
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
Report on the Company Board of Directors' Responsibility on the Financial Report
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
The Principles of Good Corporate Govermance
142
รายงานของผู้สอบบัญชี
Auditor’s Report
  144
งบการเงิน
Financial Statments
งบการเงิน
Financial Statments
146
รายการระหว่างกัน
Related Transactions
รายการระหว่างกัน
Related Transactions
198
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
The Company's General Information
ข้อมูลทั่วไป
General Information
205

Bannerfix

Bannerfix_101