รายงานประจำปี 2548

Document Detail: 

รายงานประจำปี 2548 / Annual Reports 2005
 

CONTENTS การ เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (กลต) Disclosure of Information on Financial Position and Performance (The Securities and Exchage Commission) หน้า
Page
อาเศียรวาท
Eulogy to his Majesty King
   
ประเด็นสำคัญในรอบปี
Highlights of the Year
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท
Summary of Financial Information
5
สาสน์จากประธานกรรมการ
Message from the Chairman of the Board
  6
ดร.บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
Dr.Boonsithi Chokwatana
  8
ดร.บุญเกียรติ โชควัฒนา
Dr.Boonkiet Chokwatana
  9
7 Days 7 Colors   10
BSC   12
กิจกรรมทางสังคม
Sociol Activies
  14
ภูมิปัญญานายห้าง
Dr.Thiam Chokwatana's Philosophy
  16
ปรัชญาเพื่อการทำงานและชีวิต โดย ดร.เทียม โชควัฒนา
Philosophy of Work and Life by Dr.Thiam Chokwatana
  18
สร้างกุศลกับเสื้อกันฝน Lacoste Poncho
Making Merit with Lacoste Poncho
  20
กุ๊งกิ๊ง 4-ME สิ่งดีๆ พร้อมเสิร์ฟ
Goonk Gink 4- me instant Vermicelli
  22
108 Shop   24
His & Her Plus Point   26
St.Andrews   28
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
Customer Relations Center
  29
จัดตาฬีสวรรษใหม่ของ ไอ.ซี.ซี.
The Fourth Decade of I.C.C.
  30
ประวัติบริษัท
Company Milestone
  32
36
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
Company's Products
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Nature of Business
41
ปัจจัยความเสี่ยง
Risk Factors
ปัจจัยความเสี่ยง
Risk Factors
53
55
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Nature of Business
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Nature of Business
57
63
คณะที่ปรึกษา
Advisory Committee
  69
คณะกรรมการ
Board of Company Directors
 โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
Structure of Shareowning & Management
70
คณะกรรมการบริหาร
Excutive Board of Directors
 โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
Structure of Shareowning & Management
72
ข้อมูลสำคัญโดยสรุปของกิจการ
Synopsis of Operations
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท
Summary fo Financial Information
78
ข้อมูลสถิติและอัตราส่วนต่างๆในปี 2548 - 2542
Financial Statistics and Financiak Ratios 2005 - 1999
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท
Summary fo Financial Information
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
Structure of Shareowning & Management
80
รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee's Report
รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee's Report
84
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
Explanation and Analysis of Financial Status and Performance
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
Explanation and Analysis of Financial Status and Performance
86
 โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
Structure of Shareowning & Management
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
Structure of Shareowning & Management
97
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
Report on the Company Board of Directors' responsibility on the Financial Report
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
The Principles of Good Corporate Govermance
126
รายงานของผู้สอบบัญชี
Report of Independent Auditor
  128
งบการเงิน
Financial Statments
งบการเงิน
Financial Statments
130
รายการระหว่างกัน
Related Transactions
รายการระหว่างกัน
Related Transactions
184
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
The Company's General Information
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
The Company's General Information
189
ใบสมัครสมาชิก His & Her Plus Point
Application His & Her Plus Point Member
   
ใบสมัครสมาชิก 108 Shop
Application 108 Shop Member
   

Bannerfix

Bannerfix_101