รายงานประจำปี 2547

Document Detail: 

รายงานประจำปี 2547

Annual Reports 2004

CONTENTS การ เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (กลต) Disclosure of Information on Financial Position and Performance (The Securities and Exchage Commission) หน้า
Page
ประเด็นสำคัญในรอบปี
Highlights of the Year
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท
Summary of Financial Information
1
สาสน์จากประธานกรรมการ
Message from the Chairman of the Board
  2
ทิศทางของ ICC
ICC's Direction
  4
ภูมิปัญญานายห้าง
Dr.Thiam Chokwatana's Philosophy
  6
กิจกรรมทางสังคม
Sociol Activies
  8
ดร.บุณยสิทธิ์ โชควัฒนา
Dr.Boonsithi Chokwatana
  11
BSC
70 Years of Lacoste
ST.ANDREWS
Goong Gink 4-me instant Vermicelli
  12
14
16
17
ร้านขายปลีกระดับรากหญ้า
108 Shop Retail Business Project
  18
Seven Colors for Seven Days   20
His & Her Plus Point   22
ประวัติบริษัท
Company Milestone
  24
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
Customer Relations Center
  32
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
Company's Products
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Nature of Business
34
ปัจจัยความเสี่ยง
Risk Factors
ปัจจัยความเสี่ยง
Risk Factors
49
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Nature of Business
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Nature of Business
53
คณะที่ปรึกษา
Advisory Committee
  65
คณะกรรมการ
Board of Directors
 โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
Structure of Shareowning & Management
66
ข้อมูลสำคัญโดยสรุปของกิจการ
Synopsis of Operations
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท
Summary fo Financial Information
74
ข้อมูลสถิติและอัตราส่วนต่างๆในปี 2547 - 2541
Financial Statistics and Financiak Ratios 2004 - 1998
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท
Summary fo Financial Information
76
  โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
Structure of Shareowning & Management
 
รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee's Report
รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee's Report
80
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
Explanation and Analysis of Financial Status and Performance
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
Explanation and Analysis of Financial Status and Performance
82
 โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
Structure of Shareowning & Management
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
Structure of Shareowning & Management
97
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
Report on the Company Board of Directors' responsibility on the Financial Report
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
The Principles of Good Corporate Govermance
122
รายงานของผู้สอบบัญชี
Report of Independent Auditor
  124
งบการเงิน
Financial Statments
งบการเงิน
Financial Statments
126
รายการระหว่างกัน
Related Transactions
รายการระหว่างกัน
Related Transactions
180
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
The Company's General Information
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
The Company's General Information
185

 

 

Bannerfix

Bannerfix_101