รายงานประจำปี 2546

Document Detail: 

รายงานประจำปี 2546 / Annual Reports 2003
 

CONTENTS การ เปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (กลต) Disclosure of Information on Financial Position and Performance (The Securities and Exchage Commission) หน้า
Page
โครงการ Lacoste Project 12.12
Lacoste Project 12.12
  1
ดร.บุญเกียรติ โชควัฒนา
Dr.Boonkiet Chokwatana
  2
ภูมิปัญญานายห้าง
Dr.Thiam Chokwatana's Philosophy
  4
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
Customer Relations Center
  6
Credit Rating   7
กิจกรรมทางสังคม
Sociol Activies
  8
สาส์นจากประธานกรรมการ
Message from the Chairman of the Board
  10
Product Concept
BSC
ST.ANDREWS
PETTO KAWAII
Pure & Mild
4-me
  12
14
15
16
18
ร้านขายปลีกระดับรากหญ้า
108 Shop " Grass - root retails"
  20
งาน Saha Group Export & Trade Exhibition
Saha Group Export & Trade Exhibition
  22
ประวัติบริษัท
Company Milestone
  24
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
Company's Products
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Nature of Business
34
ปัจจัยความเสี่ยง
Risk Factors
ปัจจัยความเสี่ยง
Risk Factors
48
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Nature of Business
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Nature of Business 
54
คณะที่ปรึกษา
Advisory Committee
  64
คณะกรรมการ
Board of Directors
 โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
Structure of Shareowning & Management
65
ประเด็นสำคัญในรอบปี
Highlights of the Year
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท
Summary of Financial Information
68
ข้อมูลสำคัญโดยสรุปของกิจการ
Synopsis of Operations
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท
Summary fo Financial Information
70
ข้อมูลสถิติและอัตราส่วนต่างๆในปี 2546 - 2540
Financial Statistics and Financiak Ratios 2003 - 1997
ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท
Summary fo Financial Information
72
  โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
Structure of Shareowning & Management
 
รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee's Report
รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
Audit Committee's Report
76
 โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
Structure of Shareowning & Management
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
Structure of Shareowning & Management
77
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
Explanation and Analysis of Financial Status and Performance
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน
Explanation and Analysis of Financial Status and Performance
94
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
Report on the Company Board of Directors' responsibility on the Financial Report
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
The Principles of Good Corporate Govermance
104
งบการเงินและนโยบายการบัญชี
Financial Statments and Significant Accounting Policies
งบการเงิน
Financial Statments
106
รายการระหว่างกัน
Related Transactions
รายการระหว่างกัน
Related Transactions
164
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
The Company's General Information
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
The Company's General Information
168

 

 

Bannerfix

Bannerfix_101