Investor Relation

Investor Menu

วิสัยทัศน์
    มุ่งมั่นเป็นผู้นำธุรกิจแฟชั่น ทั้งในประเทศ ภูมิภาค และระดับสากล ครอบคลุมความหลากหลายของช่องทางการตลาด และกลุ่มลูกค้า โดยยึดหลักคุณธรรม และจริยธรรม สู่อนาคตที่ยั่งยืน

ภารกิจ
        1. พัฒนากระบวนการห่วงโซ่อุปทาน  (Supply Chain)  ตั้งแต่ผู้ผลิตต้นน้ำ  ไปยังการขายปลายน้ำ  หน้าร้านค้า  
            โดยมุ่งเน้นการพัฒนาระบบ  Logistics  การบริหารสินค้าคงคลัง  การขนส่ง  และระบบติดตามประมวลผลสารสนเทศ  ที่สามารถปรับเปลี่ยนให้ตอบสนองลูกค้าได้อย่างรวดเร็ว  แม่นยำ  อย่างเป็นระบบ
        2. ตอบสนองความต้องการของลูกค้า   และสรรสร้างนวัตกรรมใหม่ทั้งด้านผลิตภัณฑ์  การบริการ  และ ช่องทางการจัดจำหน่ายที่หลากหลาย
        3. ดำเนินธุรกิจร่วมกับคู่ค้า  ลูกค้า  ด้วยความเป็นธรรม  สร้างความไว้วางใจและความสัมพันธ์อันดีต่อกัน
            เพื่อความเจริญเติบโตอย่างยั่งยืนของธุรกิจ  และคำนึงถึงประโยชน์ต่อผู้มีส่วนได้เสียทุกฝ่าย
        4. ยึดหลักธรรมาภิบาลในการดำเนินธุรกิจ  ส่งเสริมคุณธรรม  จริยธรรม  ตลอดจนความรับผิดชอบต่อสังคม   และชุมชน
        5. สนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรของบริษัท   เพื่อรองรับการดำเนินธุรกิจสู่ระดับสากล

พันธกิจ 
       สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับลูกค้า คู่ค้า และสังคม เพื่อพัฒนาคุณค่า และการบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ด้วยการนำเทคโนโลยีสารสนเทศ ระบบดิจิตอล พัฒนาระบบบริหารงานอัตโนมัติ  ที่สามารถตอบสนองความเปลี่ยนแปลงในความต้องการของลูกค้า คู่ค้า และสังคม อย่างรวดเร็ว ก่อให้เกิดความได้เปรียบในการแข่งขัน ครอบคลุมกลุ่มลูกค้าที่หลากหลายในช่องทางที่แตกต่างกัน   
      จากกระแสโลกาภิวัตน์ รวมถึง นโยบายการค้าเสรี ทำให้การทำธุรกิจในประเทศไทยมีการแข่งขันที่เข้มข้นและรุนแรงมากขึ้น  นอกจากคู่แข่งในประเทศแล้ว ยังมีคู่แข่งจากต่างประเทศเข้ามาร่วมในตลาดที่เต็มไปด้วยโอกาสแห่งนี้ด้วย
       คณะกรรมการบริษัทตระหนักถึงความสำคัญของการตลาด  และตระหนักถึงความสำคัญของการแข่งขันกับคู่แข่ง
ที่อยู่ในสายธุรกิจเดียวกัน  รวมทั้งคู่แข่งภายในประเทศ และ คู่แข่งภายนอกประเทศ จึงได้กำหนดอุดมการณ์เพื่อบรรลุเป้าหมายให้กับผู้บริหารและพนักงานของบริษัท

อุดมการณ์ 
      1.สู้เพื่อชนะ : เสริมสร้างอุดมการณ์ให้พนักงานมีความเป็นนักสู้โดยเริ่มต้นจากตนเอง เป็นแบบอย่างให้ผู้อื่น เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย และชนะการแข่งขันทางธุรกิจ ด้วยการคิดวางกลยุทธ์ที่จะต่อสู้ในธุรกิจตลอดเวลา และติดตามผลอย่างสม่ำเสมอ เปิดใจรับการปรับแผนการทำงาน
      2.คิดบวก : เสริมสร้างอุดมการณ์ให้พนักงานเกิดความคิดเชิงบวก ว่าสามารถทำงานได้บรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายอย่างแน่นอน ไม่มีอะไรที่จะหยุดยั้งความสำเร็จ โดยเน้นให้คิดประสบความสำเร็จบ่อยๆ โดยไม่มีเงื่อนไข
     3.วินัย : สร้างวินัยในการทำงาน รวมถึงการสื่อสาร และการปฏิบัติงาน ด้วยความเที่ยงตรง และความผูกพันในการทำงานแก่องค์กร พร้อมติดตามผลปฏิบัติงาน และปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
     4.ศรัทธา : เสริมทัศนคติแก่พนักงานให้เกิดความศรัทธาต่อตนเองในความสามารถในการทำงานให้บรรลุเป้าหมาย และกระทำความดีทั้งต่อตนเอง และผู้อื่น รวมถึงสร้างความศรัทธาของพนักงานที่มีต่อผู้บังคับบัญชา เพื่อนร่วมงาน ผู้ใต้บังคับบัญชา องค์กร และประเทศชาติ เพื่อให้เกิดความภาคภูมิใจ ความเชื่อมั่น และเกิดความผูกพันในการทำงาน
     5. รวดเร็ว : พัฒนาบุคลากรให้เกิดความตระหนักถึงการตอบสนองที่รวดเร็วในการบริการลูกค้า ความกล้าในการตัดสินใจและปฏิบัติงาน โดยยึดคุณค่าของลูกค้า ด้วยความสมดุลกับความเป็นพนักงานขององค์กรในหน้าที่รับผิดชอบอย่างเป็นรูปธรรม
     6. ซื่อสัตย์ เที่ยงธรรม : ปลูกฝังความซื่อสัตย์ เที่ยงธรรมให้พนักงานมีความซื่อสัตย์ทั้งต่อตนเอง ผู้อื่น องค์กร สังคม รวมถึงประเทศชาติ ทั้งในที่ลับ และในที่แจ้ง
     7. สามัคคี : สร้างวิธีคิดที่สร้างความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียว มุ่งไปในทิศทางเดียวกับองค์กร  ด้วยความร่วมแรงร่วมใจ ร่วมคิด ร่วมทำ เพื่อบรรลุเป้าหมายขององค์กร

    บริษัทฯ มุ่งเน้นในการสร้างความได้เปรียบในการแข่งขัน และสร้างคุณค่าแก่ลูกค้า ด้วยการมุ่งเน้นในการพัฒนาเครือข่ายธุรกิจร่วมกับคู่ค้า และลูกค้าในหลากหลายช่องทางการจำหน่าย รวมทั้งพัฒนา ปรับเปลี่ยนระบบและกระบวนการทำงานให้สอดคล้องกับกฎระเบียบ ความต้องการของลูกค้า ที่แปรเปลี่ยน โดยการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศและดิจิตอล เพื่อสร้างคุณค่าที่เหมาะสมแก่กลุ่มลูกค้าใหม่ๆ  รวมถึงประสิทธิภาพ  และความรวดเร็วในการตอบสนองลูกค้า  และคู่ค้าร่วมสร้างธุรกิจด้วยกันอย่างยั่งยืน
 

 

 

 

 

 

Bannerfix

Bannerfix_101