Investor Relation

Investor Menu

ข่าวนักลงทุนสัมพันธ์ 2560                                                                         2560   2559                                          

ICC รับรางวัลดีเด่น ในการเข้าร่วมประกวด
“Chairman Awards 2017”

วันที่ 3 ก.ค. 2560

          บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  ได้รับรางวัลดีเด่น 
            ประเภท  Sales & Marketing  
            อันดับที่ 1  จากผลงาน Beauty Station 
            อันดับที่ 2  จากผลงาน Sheene´ Mobile Beauty
                           และกลยุทธ์การสร้างยอดขายจากการสื่อสาร
                           การตลาด  โดยใช้เงินในอนาคต
            อันดับที่ 3  จากผลงาน Royal Project to
                           Natural Skin Care 
            รางวัลชมเชย  จากผลงาน หน้ากากมหัศจรรย์
                               ปกป้องผิวจากมลภาวะ 
                               และDAKS Perfume

            ประเภท  Services & Personality  
            อันดับที่ 2  จากผลงาน Diamond Crown Innovation  
                           (มากคนเก่ง มากการพัฒนา)

            ประเภท  Corporate Social Responsibility (CSR)  
            อันดับที่ 2  จากผลงาน Wacoal Bra Day :
                            บรามีค่า สร้างอาชีพรักสิ่งแวดล้อม

            ประเภท  System & Process  
            รางวัลชมเชย  จากผลงาน Warroom กุญแจแห่งความสำเร็จ
        ในพิธีมอบรางวัล Chairman Awards 2017 วันที่ 2 กรกฎาคม 
        
2560 ณ ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ 


ICC ร่วมจัดกิจกรรม  “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์
ครั้งที่ 9”

วันที่ 3 ก.ค. 2560

        บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  และบริษัทในเครือ
สหพัฒน์  ร่วมกับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย   จัดงาน   “นักวิเคราะห์
นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 9”   โดยคุณธรรมรัตน์ โชควัฒนา   กรรมการ
ผู้อำนวยการ และรองประธานกรรมการบริหารของบริษัท   เข้าร่วมการเสวนา   พร้อมทั้งตอบข้อซักถามของนักวิเคราะห์และนักลงทุน ณ  ห้องบอลรูม  ศูนย์การประชุม
แห่งชาติสิริกิติ์  เมื่อวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560
        บริษัทฯ บันทึกภาพกิจกรรม  “นักวิเคราะห์ นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์
ครั้งที่ 9” ในรูปของสื่อวีดีทัศน์  พร้อมหนังสือ  ให้บริการเผยแพร่แก่นักวิเคราะห์และนักลงทุนที่สนใจ
 (Click)


ผลการจัดอันดับเครดิตของ  ICC

วันที่ 27 มิ.ย. 60

          บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  ได้รับผลการจัดอันดับเครดิต   อับดับเครดิต  “AA”  (คงที่)  จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด  
เมื่อวันที่  26  มิถุนายน  2560
Credit News (Click)


ขอเรียนเชิญเข้าร่วมกิจกรรม  “นักวิเคราะห์ นักลงทุน
พบกลุ่มสหพัฒน์ ครั้งที่ 9”

วันที่ 20 มิ.ย. 2560

          บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  ขอเรียนเชิญ
นักวิเคราะห์ และ นักลงทุน เข้าร่วมฟังเสวนา  โดยผู้บริหารระดับสูงของบริษัท และบริษัทในเครือสหพัฒน์  ภายในงาน “นักวิเคราะห์  นักลงทุน พบกลุ่มสหพัฒน์  
ครั้งที่ 9” ในวันศุกร์ที่ 30 มิถุนายน 2560  เวลา 9:00 - 11:30 น. ณ ห้องบอลรูม  
ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์
 (Click)


สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท และรวมของบริษัทย่อยไตรมาสที่ 1/2560 (F45-3)

วันที่ 15 พ.ค. 2560

(Click)


ICC ประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ปี พ.ศ. 2560 ในวันที่ 24 เมษายน 2560  และประกาศจ่ายเงินปันผล  ในวันที่ 23 พฤษภาคม 2560 

วันที่ 24 เม.ย. 2560       

           บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  ได้ประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ปี  พ.ศ. 2560  เมื่อวันที่ 24 เมษายน  2560  ที่ประชุมมีมติอนุมัติจ่ายเงินปันผลประจำปี  2559  ในอัตราหุ้นละ  1.15  บาท  รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 334,228,789.50 บาท  โดยกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น  ในวันอังคารที่  23 พฤษภาคม 2560   ทั้งนี้วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น  (Record Date)  ที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือ วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560   และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225  ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น  ในวันพฤหัสบดีที่ 4 พฤษภาคม 2560            
           สำหรับผู้ถือหุ้นที่ต้องการชมภาพการประชุมสามัญผู้ถือหุ้นในครั้งนี้  บริษัทฯ บันทึกภาพการประชุมในรูปของสื่อวีดีทัศน์  และพร้อมให้บริการเผยแพร่แก่ผู้ถือหุ้นที่สนใจ
 (Click)


 

ผลการประกวด “ICC Innovation Awards 2016”

วันที่ 23 มี.ค. 2560

            บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  ประกาศผลการประกวด “ICC Innovation Awards 2016”  ภายใต้แนวคิด “การเติบโตด้านยอดขายและกำไรแบบก้าวกระโดด  ด้วยการสร้างภาพลักษณ์ของแบรนด์ที่แข็งแรงและยั่งยืน”  เพื่อกระตุ้นการสร้างสรรค์นวัตกรรมในบริษัท 
            รางวัลยอดเยี่ยม จากผลงาน “เช็ค นับ รับ คืน QRCSS (Quick Return Cash Sale System)” ของฝ่าย G   
            อันดับที่ 1 ประเภท  Sales & Marketing  จากผลงาน  “กลยุทธ์การสร้างยอดขายจากการสื่อสารการตลาดโดยใช้เงินในอนาคต”  ของฝ่าย H  
            อันดับที่ 1 ประเภท  System & Process  จากผลงาน  “Order Billing Value Chain Optimization”  ของฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
            อันดับที่ 1 ประเภท  Services & Personality  จากผลงาน  “Diamond Crown Innovation  (มากคนเก่ง มากการพัฒนา)”  ของฝ่ายสำนักงานบริษัท


ขอเรียนเชิญท่านผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ปี พ.ศ. 2560 ในวันที่ 24 เมษายน 2560

วันที่ 21 มี.ค. 2560

           บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)  ขอเรียนเชิญท่าน
ผู้ถือหุ้นเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 52 ปี  พ.ศ. 2560  ในวันจันทร์ที่ 24 เมษายน 2560  เวลา 13:00 น.  ณ ห้องเจ้าพระยา 2  โรงแรมมณเฑียรริเวอร์ไซด์   วันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date)  ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  คือวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560   และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225  ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น  ในวันศุกร์ที่  17 มีนาคม 2560
 


แจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้นที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญ
ผู้ถือหุ้น และสิทธิรับเงินปันผล

วันที่ 3 มี.ค. 2560

        บริษัท ไอ.ซี.ซี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน) ขอแจ้งวันกำหนดรายชื่อ
ผู้ถือหุ้น (Record Date)  ที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมสามัญผู้ถือหุ้น  ครั้งที่ 52  ปี พ.ศ. 2560  คือวันพฤหัสบดีที่ 16 มีนาคม 2560   และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา  225  ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์  โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันศุกร์ที่  17 มีนาคม 2560  
        นอกจากนี้  บริษัทฯ ขอแจ้งวันกำหนดรายชื่อผู้ถือหุ้น (Record Date) ที่มีสิทธิรับเงินปันผล คือ วันพุธที่ 3 พฤษภาคม 2560   และวันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นตามมาตรา 225 ของพระราชบัญญัติหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์   โดยวิธีปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น ในวันพฤหัสบดีที่  4 พฤษภาคม 2560   และกำหนดจ่ายเงินปันผลให้กับผู้ถือหุ้น  ในวันอังคารที่  23 พฤษภาคม 2560


Earning Release FY 2016

วันที่ 2 มี.ค. 2560

(Click)         


สรุปผลการดำเนินงานของบริษัท  และรวมของบริษัทย่อยประจำปี 2559 (F45-3)

วันที่ 28 ก.พ. 2560

(Click)


1  2

Bannerfix

Bannerfix_101