Investor Relation

Investor Menu

                                                                                                 2561     2560     2559    2558    2557    2556

ข่าวแจ้งตลาดหลักทรัพย์ 2558
11 ธันวาคม 2558 วันหยุดประจำปี
24 พฤศจิกายน 2558 หลักเกณฑ์การให้สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือ เสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัท 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ปี พ.ศ.2559
24 พฤศจิกายน 2558 ให้ สิทธิผู้ถือหุ้นเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น และ/หรือเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัท 
ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น ครั้งที่ 51 ปี พ.ศ.2559

แบบฟอร์ม :
  1. แบบเสนอเรื่องเพื่อบรรจุเป็นวาระประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ก.)

  2. แบบเสนอบุคคลเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็นกรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ข.)

  3. แบบข้อมูลบุคคลที่ได้รับการเสนอชื่อเพื่อเข้ารับการพิจารณาเลือกตั้งเป็น กรรมการบริษัท ในการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น (แบบ ค.) 

8 พฤษภาคม 2558 ลงทุนในบริษัทร่วมอิสระ

18 พฤษภาคม 2558

แต่งตั้งกรรมการ

27 เมษายน 2558

แจ้งมติที่ประชุมผู้ถือหุ้นครั้งที่50 ปี พ.ศ. 2558
31 มี.ค. 2558 พิจารณาการทำรายการกับบุคคลที่เกี่ยวโยง
24 มี.ค.2558 เปิดเผยหนังสือบอกกล่าวเขิญประชุม_th
24 ก.พ.2558 กำหนดวันประชุมผู้ถือหุ้นTh

 

Bannerfix

Bannerfix_101