รายงานประจำปี 2554

Document Detail: 

รายงานประจำปี 2554

CONTENTS หน้า
Page
การเปิดเผยข้อมูลที่เกี่ยวกับฐานะการเงินและผลการดำเนินงาน (กลต) Disclosure of Information on Financial Position and Performance (The Securities and Exchage Commission)
อาเศียรวาท
In Homage To
   
สาส์นจากประธานกรรมการ
Message from the Chairman
2  
ประเด็นสำคัญในรอบปี
HIghtlights of the Year
5 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท
Summary of Financial Information
ประวัติบริษัท
Company Milestone
6  
ภูมิปัญญานายห้าง
Dr. Thiam Chokwatana’s Philosophy
9  
His & Her 10  
สถานี S Channel
S Channel
12  
ผลิตภัณฑ์ของบริษัท
Company's Product
13 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Nature of Business
คณะกรรมการบริษัท
Board of Company Directors
28  
คณะกรรมการบริหาร
Executive Board of Directors
30  
ที่ปรึกษาบริษัท
Company's Advisory
32  
ข้อมูลของกรรมการบริษัทและผู้บริการ
The data of Directors and Executives
33 โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
Structure of Shareowning & Management
ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์
Customer Relations Center
37  
ปัจจัยความเสี่ยง
Risk Factors
38 ปัจจัยความเสี่ยง
Risk Factors
ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Nature of Business
41 ลักษณะการประกอบธุรกิจ
Nature of Business
รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
The Audit Committee’s Corporate Governance
49 รายงานการกำกับดูแลกิจการของคณะกรรมการตรวจสอบ
The Audit Committee’s Corporate Governance
ข้อมูลสำคัญโดยสรุปของกิจการ
Synopsis of Operations
50 ข้อมูลสำคัญโดยสรุปของกิจการ
Synopsis of Operations
ข้อมูลสถิติและอัตราส่วนต่างๆปี 2554-2548
Financial Statistics and Financial Ratios 2011-2005
52 ข้อมูลทางการเงินโดยสรุปของบริษัท
Summary of Financial Information
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
Structure of Shareowning & Management
คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน
Explanation and Analysis of Financial Status and Performance
56 คำอธิบายและการวิเคราะห์ฐานะทางการเงินและผลการดำเนินงาน
Explanation and Analysis of Financial Status and Performance
รายการระหว่างกัน
Related Transactions
61 รายการระหว่างกัน
Related Transactions
โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
Structure of Shareowning & Management
66 โครงสร้างการถือหุ้นและการจัดการ
Structure of Shareowning & Management
หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
The Principles of Good Corporate Governance
รายงานความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม
Corporate Social and Environmental Responsibility
98  
ข้อมูลทั่วไปของบริษัท
The Company's General Information
103 ข้อมูลทั่วไป
General Information
รายงานความรับผิดชอบของคณะกรรมการบริษัทต่อรายงานทางการเงิน
Report on the Company Board of Director’s Responsibilityon the Financial Report
110 หลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี
The Principles of Good Corporate Governance
รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชี
Auditor’s Report
111 รายงานของผู้ตรวจสอบบัญชี
Auditor’s Report
งบการเงิน
Financial Statement
112 งบการเงิน
Financial Statement   

Bannerfix

Bannerfix_101