CATHERINE

กาแฟเปลี่ยนไซส์
*เครื่องดื่มเพื่อสุขภาพ
*ไม่มีคอเลสเตอรอล
*ไม่เติมน้ำตาล
* ลดความอยาก
*บล็อคไขมัน
*สร้างหุ่นรีน(ลีน)

ลด
- ลดความอยากด้วยสารสกัดจากกระบองเพชรธรรมชาติ

บล็อค
- บล็อคไขมันด้วยสารสกัดถั่วขาว

สร้าง
- สร้างหุ่นลีน ด้วยแอลคานิทิน (ช่วยเรื่องเผาผลาญ)