SHALDAN

แบรนด์ชาล์ดอง เริ่มต้นมาจากผลิตภัณฑ์ปรับอากาศชนิดสเปรย์
ชื่อว่า “แอร์ ชาล์ดอง” ตั้งแต่ปี พ.ศ.2514 (~52 ปี) ณ ประเทศญี่ปุ่น

ชื่อ “ชาล์เดิร์น” ได้แรงบันดาลใจมาจาก จีน-บี ไซม่อน ชาร์ดิน
จิตรกรแนวโรโกโก ชาวฝรั่งเศส ที่โด่งดังในช่วงศตวรรษที่ 18
รูปภาพที่เขาวาดนั้นได้สื่อถึงความสงบสุขทางให้กับผู้คนต่าง ๆ มากมาย

ชาล์เดิร์นจึงมีความหมายที่สื่อถึง
ผลิตภัณฑ์ที่ให้ความรู้สึกสงบ ผ่อนคลาย ทางใจ ด้วยกลิ่นหอม
และยังมีบทบาทสำคัญอย่างมาก ในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ปรับอากาศ
ประเภทใหม่ ๆ รูปแบบใหม่ ๆ ขึ้นในตลาดสินค้าครัวเรือนของประเทศญี่ปุ่น