W B G

WBG นำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายสินค้า สนับสนุนการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในชุมชนเพชรน้ำหนึ่ง จังหวัดเพชรบุรี ผ่านมูลนิธิอุทกพัฒน์ ในพระบรมราชูปถัมภ์